Fortsatt process om att bilda Regionkommun Värmland

Processen att bilda en regionkommun i Värmland fortskrider. Efter en andra remissomgång står det klart att samtliga kommuner är positiva till förslaget.

Stamfrändemonumentet

Samtliga kommuner i Värmland är nu positiva till förslaget att bilda en regionkommun Värmland

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk regionkommun som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor intensifierats. Under våren har ett förslag till organisation varit på remiss. Förslaget reviderades och har varit på en andra remissrunda. Den 23 juni gick remisstiden ut och det står nu klart att samtliga kommuner är positiva till att bilda regionkommun, men flera poängterar att det finns en del frågor att lösa innan en ny organisation kan träda i kraft. Det handlar bland annat om att utforma ett samverkansavtal mellan kommunerna och den framtida regionkommunen samt hur de primärkommunala frågor som idag hanteras av Region Värmland ska organiseras och finansieras i framtiden.

Landstingsfullmäktige ska ta beslut om att skicka in en ansökan till regeringen eller ej den 29 augusti.

 Remissvar - remissomgång 1

Efter remiss två – kommunerna säger ja 

Kommunerna och övriga remissinstanser hade på sig tom den 23 juni att lämna svar på hur de ser på det reviderade förslaget i remissomgång 2. Samtliga kommuner har nu inkommit med svar och är positiva till att Landstinget ska ansöka om att bilda regionkommun. Landstingsfullmäktige tar beslut i frågan den 29 augusti. Senast 30 september måste regeringen ha fått ansökan om den nya regionkommunen ska kunna träda i kraft 1 januari 2019.

Remissvar - remissomgång 2

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Varför regionkommun?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär detta att Landstinget i Värmland och Region Värmland slås samman till en ny organisation med ett samlat ansvar för bland annat hälso- och sjukvård, regionala utvecklingsfrågor, kulturutveckling och folkhögskolor. 

Processen att bilda regionkommun är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. Sju landsting, däribland Värmland, har ännu inte bildat regionkommun. 

Mer om storregionsprocessen 

Läs mer om den tidigare processen med storregioner.