Landstingsfullmäktige beslutade att ansöka om att bilda regionkommun

Landstingsfullmäktige beslutade som väntat att ansöka om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed bilda en regionkommun Värmland. Det historiska beslutet togs vid fullmäktiges möte i Karlstad den 29 augusti.

Stamfrändemonumentet

Landstingsfullmäktige beslutade som väntat att ansöka hos regeringen om att bilda en regionkommun Värmland

Nu startar det praktiska arbetet med att skapa den nya organisationen som kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Rent formellt innebär beslutet att landstinget ansöker om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I praktiken innebär det att Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman och bildar en ny organisation med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inklusive tandvård, och regionala utvecklingsfrågor.

Processen med att bilda regionkommun har pågått under flera år och frågan är inte unik för Värmland. Allt sedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner

 Frågan om en ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret har beretts sedan några år tillbaka. Diskussionerna har förts i en regionbildningskommitté bestående av partiföreträdare från de partier som finns representerade i landstingsfullmäktige och fullmäktige i Region Värmland. Efter arbetet i kommittén och två remissrundor har samtliga kommuner i länet har ställt sig positiva till bildandet av en regionkommun. På tisdagen fattade landstingsstyrelsen beslut om att föreslå landstingsfullmäktige att gå vidare med ansökan till regeringen.

– Det är ett stort och viktigt förslag som kan skapa bra förutsättningar för hela Värmland. Vi har gjort ett gediget arbete och haft en bra dialog med kommunerna vilket ger oss goda förutsättningar att bilda en regionkommun, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

– En regionkommun kommer innebära att vi får en tydlig politisk struktur i Värmland med ett direktvalt fullmäktige på regional nivå. Det kommer att göra det enklare för medborgarna att sätta sig in i politiken och de beslut vi fattar, säger Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande.

Bakgrund om bildandet av en regionkommun

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk regionkommun som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor intensifierats. Under våren har ett förslag till organisation varit på remiss. Förslaget reviderades och har varit på en andra remissrunda. Den 23 juni gick remisstiden ut och det stod då klart att samtliga kommuner är positiva till att bilda regionkommun, även om flera poängterade att det finns en del frågor att lösa innan en ny organisation kan träda i kraft. Det handlade bland annat om att utforma ett samverkansavtal mellan kommunerna och den framtida regionkommunen samt hur de primärkommunala frågor som idag hanteras av Region Värmland ska organiseras och finansieras i framtiden.

 Remissvar - remissomgång 1

Efter remiss två – kommunerna säger ja 

Kommunerna och övriga remissinstanser hade på sig tom den 23 juni att lämna svar på hur de ser på det reviderade förslaget i remissomgång 2. Samtliga kommuner har nu inkommit med svar och är positiva till att Landstinget ska ansöka om att bilda regionkommun.  Senast 30 september måste regeringen ha fått ansökan om den nya regionkommunen ska kunna träda i kraft 1 januari 2019.

Remissvar - remissomgång 2

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Varför regionkommun?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär detta att Landstinget i Värmland och Region Värmland slås samman till en ny organisation med ett samlat ansvar för bland annat hälso- och sjukvård, regionala utvecklingsfrågor, kulturutveckling och folkhögskolor. 

Processen att bilda regionkommun är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. Sju landsting, däribland Värmland, har ännu inte bildat regionkommun. 

Mer om storregionsprocessen 

Läs mer om den tidigare processen med storregioner.