Partierna positiva till fortsatt regionbildningsprocess

Den värmländska regionbildningskommittén gav på fredagen 27 januari klartecken till fortsatt arbete med frågan om bildandet av en värmländsk regionkommun.

Nu ska tjänstemän från Region Värmland och Landstinget i Värmland färdigställa ett första organisationsförslag som inom kort skickas ut till länets sexton kommuner på remiss.

Förslaget kommer att innehålla en tidsplan med inriktningen att senast september ansöka hos regeringen om bildandet av en värmländsk regionkommun. Håller tidsplanen kan regionkommunen starta sin verksamhet den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige äger då rum vid de allmänna valen hösten 2018.

Samverkan kring regionala frågor

I praktiken innebär en regionkommun att verksamheterna i Region Värmland och Landstinget i Värmland samlas i en gemensam organisation. Den kommer att lyda under ett direktvalt fullmäktige, istället för som idag två fullmäktigeförsamlingar med ett direktvalt landstingsfullmäktige och ett indirekt valt regionfullmäktige.

Syftet är att regionen, landstinget och kommunerna ska få större möjlighet att samverka och kraftsamla kring stora regionala frågor som till exempel hälso- och sjukvården, regional utveckling, kultur och utbildning. Flertalet landsting har redan bildat, eller är på väg att bilda, regionkommuner.

Den värmländska regionbildningskommittén bildades 2012 och består av företrädare för samtliga partier som sitter i landstings- respektive regionfullmäktige.

Ingen majoritet för storregioner

Torsdagen den 24 november blev det klart att regeringen inte kommer att föreslå bildandet av några storregioner. De nationella partiöverläggningarna visade att det inte går att skapa en majoritet i riksdagen för ett sådant förslag. Därmed föll förslaget att Värmland skulle bilda en storregion med Västra Götaland år 2019.

Tidigare information om regionfrågan:

Tisdagen 11 oktober beslutade Landstingsfullmäktige i Värmland att i ett remissvar till regeringen tillstyrka förslaget som innebar ett samgående med Västra Götaland.

Yttrandet för ett ja till samgående med Västra Götaland byggde på ett gemensamt förslag framtaget av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det samlade 43 röster vid voteringen i fullmäktige.

Mot det stod förslaget att avstyrka ett samgående 2019. Bakom det yttrandet stod Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sjukvårdspartiet. Totalt samlade det 38 röster sedan även Sverigedemokraterna beslutat stödja det. SD:s egna förslag hade röstats ned i en tidigare voteringsomgång.

Indelningskommittén föreslår storregioner

Det var den 30 juni 2016 som Indelningskommittén presenterade förslaget att Värmland och Västra Götaland skulle bilda en så kallad storregion från 2019.Kommittén föreslog även bildandet av en norrlands- och en svealandsregion.

Ett år tidigare,  i juli 2015, tillsatte regeringen den så kallade Indelningskommittén med uppdraget att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Avsikten var att bilda betydligt färre regioner än dagens 21 landsting och regioner. Målet var att förändringarna skulle genomföras senast 2023, men där det var möjligt redan 2019.

Utgångspunkten för arbetet var att skapa jämstarka regioner med förmåga att driva den regionala utvecklingen, att ansvara för hälso- och sjukvården, att bli konkurrenskraftiga jämfört med de tre storstadsregionerna och att bättre kunna samverka med statliga myndigheters uppdrag i regionerna.

Stöd för ny länsindelning

Indelningskommittén presenterade den 9 mars 2016 en första karta över de nya regionerna. Den innehåller sex regioner och i förslaget läggs Värmland samman med Västra Götaland och Halland. Därefter har en rad olika möten skett under våren mellan utredarna och representanter för regioner och landsting.

Eftrer en rad sonderande samtal under våren konstaterade utredarna att det fanns stöd för förslaget till ny länsindelning. I ett delbetänkande den 30 juni föreslog utredarna tre nya län, Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län där Värmland föreslogs ingå. Övriga förändringar skulle utredarna lämna förslag på i ett slutbetänkande hösten 2017. 

Ingen politisk majoritet för reformen

Delbetänkandet remissbehandlats hos nära 350 olika olika intressenter, däribland Landstinget i Värmland, Region Värmland och länets sexton kommuner.

Bedömningen efter remissrundan var att en proposition, byggd på delbetänkandet och remisssvaren, skulle kunna läggas på riksdagens bord under våren 2017. Regeringen kallade till  partiöverläggningar där det snart stod klart att det inte skulle finnas någon majoritet i riksdagen för en storregionreform. Därför meddelade regeringen den 24 november att det inte längre var aktuellt med något förslag om storregioner.

Bakgrund

Frågan om storregioner har diskuterats, och utretts, i olika omgångar genom åren, men aldrig förverkligats fullt ut. Nuvarande länsindelning är från 1600-talet och landstingsindelningen härstammar från andra hälften av 1800-talet.

För drygt tio år sedan bildades Västra Götalandregionen (VGR) och Region Skåne som experiment som senare permanentats. Men ytterligare storregioner har inte bildats. Ett försök till samgående mellan VGR och Landstinget i Värmland/Region Värmland lanserades 2008, men avbröts efter valet 2010.