Samverkan idéburen sektor

Ett arbete pågår för att förändra landstingets samverkan med de ideella organisationerna. Det sker via  en dialogprocess där målet är en överenskommelse. Den utgår från den nationella överenskommelsen inom det sociala området från 2008.

Möten 2016

Under 2016 hölls flera möten för att komma vidare mot en överenskommelse mellan de idéburna organisationerna inom det sociala området och Landstinget i Värmland. De senaste årens arbete finns beskrivet i rapporten DIALOG, skriven av Tina Bergenbrink. Du hittar rapporten HÄR.  I rapporten finns även det fortsatta arbetet beskrivet. En gemensam arbetsgrupp har bildats för regional överenskommelse inom det sociala området Värmland. Aktiviteter 2017 kommer till stor del vara dialogmöten i olika forum omkring samverkansprinciper med grund i den nationella överenskommelsen. Texter ska formuleras och förankras av båda parter. Erfarenheter från andra dialogprocesser indikerar att detta tar tid. Målsättningen är att överenskommelsen ska kunna signeras första halvåret 2018.

Möten 2015

23 oktober

Förra samlingsdagen med regionerna Västra Götaland och Skåne hade en mer offentlig inriktning, idag är det mer fokus på de idéburna.

Minnesanteckning
Sammanställning Open Space
Presentation Överenskommelsen

23 januari

I januari träffades idéburna frivilligorganisationer och politiker för en gemensam inspirationsdag. Region Skåne och Västra Götalandsregionen berättade om hur deras överenskommelser vuxit fram. Både organisationsföreträdare, tjänstemän och politiker deltog från dem. 

Minnesanteckning
Sammanställning Reflektioner
Presentation Skåne Överenskommelse
Presentation VG Överenskommelse 

Den nationella överenskommelsen

Den nationella överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Överenskommelsens arbete genomsyras av sex principer: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Regionala överenskommelser

Hittills är det tre regioner som tecknat överenskommelse:
Region Skåne
Region Västra Götaland
Region Örebro län (pdf)