Samverkan idéburen sektor

Ett arbete pågår för att förändra landstingets samverkan med de ideella organisationerna. Det sker via en dialogprocess där målet är en regional överenskommelse. Den utgår från den nationella överenskommelsen inom det sociala området från 2008.

Målet med överenskommelsen Värmland

  • möta samhällsutmaningar och skapa ett enhetligt förhållningssätt
  • gemensamt bidra till en hållbar tillväxt i Värmland
  • bidra till en ökad upplevd livskvalité hos invånarna i Värmland
  • vara en plattform som möjliggör utveckling och ett professionellt förhållningssätt
  • ytterligare öka mångfalden av aktörer inom det sociala området
  • stärka den idéburna sektorns roll som en resurs

Mer om syftet finns i folder

Aktiviteter 2018

Inbjudan

Överenskommelsen Värmlands betydelse för den idéburna sektorn i Värmland.
Inbjudan till möte 24 januari

Aktiviteter under 2017

Under våren 2017 har dialogmöten hållits för fortsatt gemensam planering av överenskommelsen. Processledare har tillsats från Landstingets sida samt även för de idéburna. Arbetsgrupp samt skrivargrupp är utsedda för att arbeta för att den regionala överenskommelsen ska vara framtagen gemensamt och undertecknad under våren 2018. 

Under sommaren har fortsatt arbete skett med framtagande av en regional överenskommelse i Värmland. Skrivargruppen och dialoggruppen har träffats kontinuerligt och tagit fram ett utkast som presenterades den 26 september. En föreläsning där representanter från Västra Götalandsregionen deltog och berättade om deras process under temat "Att arbeta och samverka före och efter överenskommelsen". Därefter genomfördes en workshop där alla fick vara med och framföra sina åsikter om utkastet och om framtiden. Program 26 september

Rapport DIALOG

De senaste årens arbete med den regionala överenskommelsen finns beskrivet i rapporten DIALOG, skriven av Tina Bergenbrink. I rapporten finns även det fortsatta arbetet beskrivet.

Den nationella överenskommelsen

Den nationella överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Överenskommelsens arbete genomsyras av sex principer: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Arbetet stöder sig på Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Idéburna organisationer

De idéburna organisationerna med social inriktning är samlade i paraplyorganisationen Forum.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om  om det civila samhällets förutsättningar bland annat. De ger också bidrag till föreningslivet.