Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen

Ett intensivt år med många stora händelser.
Det lades till handlingarna på tisdagen då landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen för 2016.

2016 fick en sprakande inledning då operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad invigdes i februari. Därefter satte fler uppmärksammade händelser avtryck inom Landstinget i Värmland, bland annat uppstarten av närvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle liksom införandet av 18 standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Som en del i arbetet med utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård tog Landstinget i Värmland ytterligare viktiga kliv inom den digitala transformeringen. Infördes gjorde "journalen på nätet", möjligheten för patienten att ta del av sin journal via 1177.se, samt möjligheten till vårdmöten via nätet i digitala vårdrum.

– Redovisningen för 2016 är ett bra exempel på att ställa om verksamheten i en svår ekonomisk situation men samtidigt utveckla verksamheten för framtidens behov, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M).

Landstingsledningen har haft stort fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen. Resultatet för 2016 slutade på 146 miljoner kronor, 96 miljoner kronor bättre än budgeterat, och de ekonomiska målen för 2016 uppnåddes.
– Året präglades mycket av omställningsarbetet och att ha god kostnadskontroll. Och vi nådde också gott resultat. Det beror delvis på att vi haft ökade intäkter, men också ett hårt och framgångsrikt arbete av alla medarbetare ute i verksamheterna, säger Fredrik Larsson.

Vad gäller måluppfyllelsen för 2016 nåddes flera mål.
– Men arbete återstår fortfarande, framför allt för att nå målen inom tillgänglighet.

Årsredovisningen godkändes på tisdagens landstingsfullmäktige, den här gången lokaliserat i Sunne. Samtidigt beviljades landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.