Organisationsskiss

Landstinget styrs av politiker, men det är tjänstemän som genomför de politiska besluten. Med hjälp av skisserna ser du hur landstinget är uppbyggt i en politisk- och tjänstemannaorganisation. Du ser också hur hälso- och sjukvården är uppbyggd.

Organisationsskiss Landstinget i Värmland

Den övre mörblå delen med vit text är den politiska organisationen. Den nedersta mörkblå och rosa delen är tjänstemannaorganisationen.

 • Den politiska organisationen består av landstingsstyrelse, landstingsfullmäktige, nämnder, beredningar, utskott och revision.
 • Tjänstemannaorganisationen, består av en ledning och en stab med fyra avdelningar (administrativa avdelningen, HR-avdelningen, planering och ekonomiavdelningen samt utveckling- och kommunikationsavdelningen).
 • Det finns en biträdandefunktion till hälso- och sjukvårdschefen. Det finns ytterligare tre stödfunktioner i direkt linje till hälso- och sjukvårdschefen. Det är en funktion för processer och utbildning, en chefläkare och en smittskyddsläkare.
 • Hälso- och sjukvårdorganisationen består av fyra områden. Två av dessa består av verksamheter vid framför allt tre sjukhus och 29 vårdcentraler. Ett område innehåller folktandvårdens verksamheter med 30 kliniker, åtta specialistkliniker och två sjukhuskliniker. Område stöd innehåller service, it och fastigheter.
 • Region Värmland och Värmlandstrafik ägs delvis av Landstinget i Värmland men räknas inte in i landstingsorganisationen.
 • Landstinget i Värmland har en krisledningsorganisation, se vänstermenyn för mer information.

 

Organisationsskiss över Landstinget i Värmlands verksamheter inom hälso- och sjukvården

 

 • Hälso- och sjukvården består av fyra områden som finns i linje till hälso- och sjukvårdschefen. De fyra områdena är öppenvård, slutenvård, stöd och Folktandvård.
 • Det finns en intendent vid Centralsjukhuset Karlstad och en vid Sjukhuset Arvika, dessa funktioner tillhör organisatoriskt område slutenvård.
 • Det finns sammanlagt 63 verksamhetsområden.
 • Socialstyrelsens grundförfattning SOSFS 1997:8 - Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård, beskriver att vårdgivarna inom hälso- och sjukvården är fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar så att den tillgodoser lagens krav.
 • Vårdgivaren har enligt 28 § i Hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att ledningen av verksamheten organiseras så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.