Periodrapportering

Periodrapporteringen ska ge en bild av hur verksamheten fungerar genom att de mål som är satta i landstingsplanen följs upp.

Landstingsfullmäktige följer tre gånger per år upp landstingsstyrelsens arbete, och säkerställer att styrelsen har gjort sitt jobb, det vill säga verkställt fullmäktiges beslut. Detta görs i form av att landstingsstyrelsen lämnar två delårsrapporter samt en årsredovisning till fullmäktige. Revisorerna bedömer om resultatet i rapporterna är förenligt med de mål landstingsfullmäktige har beslutat om. Landstingsfullmäktige beslutar sedan utifrån revisorernas bedömning om landstingsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Landstingsstyrelsen utgår bland annat från denna rapportering vid beslut om eventuella, korrigerade åtgärder för att nå de beslutade målen.

Målen som följs upp är:

Effektmålen God folkhälsa, Trygg befolkning samt Nöjda patienter.

Resultat- och kvalitetsmålen Vård utan köer, Bäst vårdkvalitet, Noll vårdskador samt Respektfulla möten. 

Perspektivmålen Hållbart arbetsliv, Minskat miljöavtryck samt Ekonomi i balans.