Årsredovisning

Landstingets resultat 2016 uppgick till 146,1 miljoner kronor, vilket var 96,1 miljoner kronor bättre än budget.

Bild på årsredovisningen 2016. Mamma håller i en bebis.

Landstingets vision En livskvalitet i världsklass skapas i samverkan med andra aktörer. Landstinget inriktar sitt arbete mot organisationens effektmål som är god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter. Inom resultat- och kvalitetsmålen sker mätningar för att avgöra om landstinget går i rätt riktning. Verksamheten vilar på värdegrunden Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt med de särskiljande värdena kunskap, kvalitet och känsla.

 Målbild

  

Hur uppfyllde landstinget sina mål och hur står sig resultaten i en nationell jämförelse?

God folkhälsa (effektmål)

Självskattad hälsa bland vuxna är 69 procent, ett resultat något under rikets. Den har försämrats jämfört med 2012 och är nu tillbaka på en nivå något under 2004. I år är första tillfället andelen är något högre för kvinnor än män.

Andel vuxna med gott psykiskt välbefinnande är 74 procent, vilket är något högre än riket. Männens välbefinnande är bättre än kvinnornas.

Självskattad hälsa bland barn och unga är 97 procent och den psykiska hälsan har ett index på 87 av 100. Det ligger i nivå med de senaste fem årens resultat. Nationell statistik finns inte.

Trots ett något lägre resultat för vuxnas självskattade tandhälsa jämfört med 2012 är det en fortsatt tendens till en ökning över tid. Resultatet ligger på 77 procent, vilket är en lika stor andel som i riket.

Sett över tid minskar andelen av befolkningen som röker samtidigt som andelen överviktiga ökar och det samma tendens nationellt. Andel överviktiga i Värmland är högre än riksgenomsnittet och detsamma gäller även för första gången andelen rökare.

Foto på en sjuksköterska.

 

Trygg befolkning (effektmål)

Drygt hälften av Värmlands befolkning har högt förtroende för hälso- och sjukvården, vilket är något lägre än riket. Det är ungefär lika många som upplever att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, vilket är samma nivå som riket.

Nöjda patienter (effektmål)

Patienterna är nöjda med helhetsintryck men även med respekt och bemötande och upplevd tillgänglighet. Landstinget ligger på samma eller ungefär samma nivå som riket inom alla områden. Inom området respekt och bemötande låg landstinget på 82–90 procent där mätningarna genomfördes.

Inga vårdskador (resultat- och kvalitetsmål)

Att öka följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler till 85 procent har nåtts vid två av årets månader. Landstingets senaste resultat var bättre än rikets och i nivå med föregående års resultat.

Målet på högst 8 procents förekomst av vårdrelaterade infektioner nåddes vid en av tre mätningar. En högre andel män än kvinnor är drabbade. Värmland låg lägre än riket vid den senaste mätningen.

Målet på högst 20 procents förekomst av urinvägskatetrar har uppnåtts vid två av tre mätningar. Urinvägsinfektion är ofta en följd av att urinblåsan har katetriserats.

Att ha högst 14,3 procents förekomst av trycksår uppfylldes vid en av två mätningar. Vid den nationella mätningen låg landstinget något sämre än riket. Trycksår beror oftast på långvarigt tryck mot huden eller dålig blodcirkulation. Trycksårsdag och andra insatser har genomförts. 

Bäst vårdkvalitet (resultat- och kvalitetsmål)

Fler än 50 procent har efter ankomst till akutmottagning läkarbedömts inom en timme. Andelen är högre för män än för kvinnor. Genomsnittet är i nivå med 2015. Nationell statistik för 2016 finns inte.

Att minska andelen överbeläggningar uppfylls under nio av årets månader. Landstinget ligger generellt sett bättre än riket. Att minska andelen utlokaliserade patienter uppfylls under fem månader, ett generellt sett sämre resultat än riket. Båda innebär en patientsäkerhetsrisk. Vårdplatsbeläggning var högre än 2015. Översyn av rutiner vid vårdplatsbrist och regelbundna möten för vårdavdelningschefer pågår.

För överlevnad inom sjukdomar som stroke, cancer och hjärtinfarkt ligger landstinget i nivå med riket och föregående års resultat. Förbättrade resultat ses inom diabetes typ 1 och suicidprevention. Landstinget fortsätter att standardisera vårdförlopp inom främst cancervården samt arbeta för arbetsväxling och schemaläggning som ger bättre resursnyttjande och förhöjd kvalitet.

Vård utan köer (resultat- och kvalitetsmål)

Att minst 80 procent av alla som ringer till vårdcentral får kontakt samma dag uppfylls hälften av årets månader. Vårdcentralernas resultat varierar kraftigt. Värmland är fortsatt ett av de landsting med lägst resultat. Alternativa kontaktvägar utvecklas, telefonbemanningen prioriteras och telefonisystemet ses över.

Att minst 95 procent av de som söker kontakt med läkare på vårdcentral får en tid inom 7 dagar uppfylls inte. Resultatet vid senaste mätningen, 89,7 procent, är något lägre än 2015, men marginellt högre än riket.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin är målen att inom 30 dagar ge minst 85 procent ett första besök samt minst 75 procent en påbörjad fördjupad utredning eller behandling. De uppfylldes vissa månader. Genomsnitt på 62,7 procent (riket = 83,4 procent) för första besök respektive 64,0 procent för fördjupad utredning eller behandling (riket = 80,9 procent) är sämre än 2015 och störst försämring har skett inom första besök. Pågående produktionsplanering ska effektivisera och ge utrymme för fler besök.

Att minst 75 procent ska ha en handläggning på mindre än 4 timmar vid akutmottagning nås vissa månader. Genomsnittet låg på 75,1 procent. Antal besök är på samma nivå som 2015. Nationell statistik för 2016 finns inte.

Inom den specialiserade vården är målen att inom 90 dagar erbjuda minst 95 procent av alla patienter ett första besök respektive en påbörjad operation/behandling. De uppfylldes inte någon av årets månader. Genomsnittet för första besök var 84, 5 procent vilket är lägre än 2015 men över rikets genomsnitt. Genomsnittet för operation/behandling var 66, 3 procent, en tydlig försämring mot 2015 och under rikets genomsnitt. Nytt operationshus har tillfälligt gett färre operationssalar och tillvänjning av nya arbetsformer. Nu är planering mellan olika kliniker förbättrade och arbetssätt hos narkos- och operationsteam förändrade. Operationsstart på morgonen sker också tidigare.

Respektfulla möten (resultat- och kvalitetsmål)

1 124 patientnämndsärenden, en ökning på 119 stycken från året innan, har registrerats under 2016. 28 procent består av ärenden inom området kommunikation, det är en kraftig ökning senaste året. Det är fortsatt framför allt inom delområdet bemötande som synpunkter och klagomål lämnas. Fler kvinnor än män har synpunkter på bemötandet. Verksamheten tar med sig dessa i sina förbättringsarbeten. Insatser har genomförts, bland annat inom telefonbemötande. Nationell statistik finns inte.

   

Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård

Under våren genomfördes ett 20-tal medborgardialoger över hela länet, då förtroendevalda och tjänstemän mötte befolkningen för att diskutera framtida möjligheter och uppmaningar.

I Värmland finns fyra inriktningar för framtidens hälso- och sjukvård:

  • hälsofrämjande och förebyggande arbete,
  • digitala verktyg,
  • medskapande patienter
  • och rätt resurs på rätt plats.

 

Patient och fysioterapeut.

Nya arbetssätt

På Västerstrands vårdcentral testas arbetsväxling. Patienter med problem från rörelseapparaten för en första bedömning av en fysioterapeut istället för att träffa en läkare.

Landstinget vann Projektet vann Psynkpriset 2016 i kategorin Samverkan, för sitt innovationsprojekt inom Första linjen. Tillsammans med unga har en prototyp av en digital webbtjänst har tagits fram. Den ska ge en enkel ingång till Första linjen då den underlättar att formulera sin psykiska ohälsa för att snabbt få rätt stöd.

Journalen via nätet

Journalen via nätet infördes i maj och utökades under hösten med psykiatrijournal. Invånare över 18 år har möjlighet att logga in på e-tjänsten 1177.se. Hittills 35 491 läst sin journal.

E-tjänster och webbtidbok på 1177.se

Ungefär hälften av öppenvårdsmottagningarna är anslutna till webbtidbokning. Det är stor skillnad mellan vårdcentralerna hur många besökstider som finns tillgängliga via webb. Allt från 70 procent på en vårdcentral till några får procent på andra vårdcentraler. Länets invånare hade vid årsskiftet 121 044 konton på 1177.se.

Digitala vårdmöten

Via datorn i hemmet kan patoenter möta vårdpersonal, bland annat kuratorer och läkare i ett digital vårdmöte. Landets första avtal om ditigala läkarmöten skrivs i november med vårdgivaren kry.se.

KBT via nätet

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet har införts vid flera vårdcentraler. Patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa har erbjudits behandling för depression, sömnsvårigheter, stress, ångest och oror. En utvärdering har visat positiva resultat bland patienterna.

 

Kostnader

Landstingets totala kostnader för 2016 var 8891,5 miljoner kronor. Landstingets verksamhet är personalintensiv. Andelen personalkostnader är 51,0 procent av landstingets kostnader. 

Diagram över kostnader.

 

Intäkter

Landstingets totala intäkter för 2016 var 9037,5 miljoner kronor. Den största inkomstkällan är skatteintäkter och generella statsbidrag, 7966,9 miljoner.

Diagram över intäkter.