Hbtq

Kunskap om hbtq-personers behov är viktigt för att kunna erbjuda jämlik vård. Bristande bemötande av hbtq-personer beror ofta på kunskapsbrist eller en rädsla för att göra fel.

Om hbtq

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

  • H och b handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.
  • T handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.
  • Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Definitionerna kommer från RFSL.

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning

Regeringen har tagit fram en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I strategin framgår att homosexuella, bisexuella och transpersoner alltjämt drabbas av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället.

De allra flesta hbt-personer mår bra. Men andelen personer som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gav för några år sedan ut rapporten Hon hen han – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. I den framgår att unga hbt-personer generellt sett mår sämre än unga heterosexuella och cispersoner.

Enligt rapporter från Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen är kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om vård och våld de troligaste orsakerna till den psykiska ohälsan bland homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Här hittar du en publikation från Socialsytrelsen som handlar om att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Rapport från Socialstyrelsen - till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete.