Jämställdhet och jämlikhet

Landstinget arbetar systematiskt med frågor och rör jämställdhet och jämlikhet.

Arbetet utgår från handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet i enlighet europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR:s jämställdhetsdeklaration). Nuvarande handlingsplan gäller för 2016 till 2018. Landstinget fokuserar särskilt på:

Rollen som tjänsteleverantör och planering för en hållbar utveckling

Landstinget ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet. Kvinnor och män ska framställas och bemötas jämställt.

Rollen som arbetsgivare

Landstingets målsättning är arbetsglädje och ansvarstagande utifrån jämställda arbetsvillkor. Inga osakliga löneskillnader ska förekomma inom våra verksamheter. En jämnare könsfördelning ska främjas inom våra yrkesgrupper. Varken sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling skall få förekomma. Varje verksamhet ska upprätta en jämställdhetsplan, med egna konkreta jämställdhetsmål.

Landstingets politiska roll

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen. Verksamheters resurser ska fördelas likvärdigt.

Rollen som upphandlare av varor och tjänster

Landstingets avtal med samarbetspartner ska främja jämställdhet. Upphandlingskrav ska främja jämställd verksamhet.

 

Hälso- och sjukvård på lika villkor – Jämlik vård

Vård på lika villkor innebär att alla ska få ett bra bemötande och en bra hälso och sjukvård utifrån sina behov. Vården ska vara jämlik och jämlik vård handlar om mer än skillnader mellan landsting och sjukhus. Jämlik vård handlar lika mycket om kön, genus, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, social ställning och utbildning. Patienten ska vara i centrum men samspelet mellan patient och vårdgivare är viktigast. Normer, värderingar och ideal kan påverka det som sker i mötet.

Strategisk jämställdhetsgrupp

Landstinget har en strategisk jämställdhetsgrupp. Här finner du deras mötesdatum och minnesanteckningar och här är kontaktuppgifter till dem.

Viktiga förutsättningar för jämlik vård

Det förekommer omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande mellan olika grupper. Det kan förklaras med att vården inte tillräckligt kompenserar för patienternas varierande egenskaper och förutsättningar. En annan förklaring är att vårdgivare agerar utifrån förutfattade uppfattningar om patienten till följd av omedvetna beteenden som har sin grund i underliggande normer och värderingar.

Mer om normer

Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se? Att diskutera med andra är ett bra sätt att få syn på den. Hur påverkar normer mötet mellan patient och personalen? Har det betydelse för vilken vård patienten få?
Kunskapscentrum för jämlik vård har tagit fram Normspelet, det är enkelt att använda och ni bestämmer själva hur lång tid ni avsätter, 10 minuter eller 30. Hämta Normspelet.