Vision och mål

Här hittar du Landstinget i Värmlands vision, mål och värdegrund som är en del av flerårsplan och landstingsplan som följs upp varje år.

Framsidebild från landstingsplanen

 

Vision: Livskvalitet i världsklass

Visionen innebär att landstinget ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

 

Landstingets mål

Effektmålen är de landstingsövergripande målen som finns och har ett medborgarperspektiv:

  • God folkhälsa
  • Trygg befolkning
  • Nöjda patienter

 

Kvalitetsmålen är våra resultatmål. Det är de fyra mål som verksamheterna fokuserar på för bästa vårdkvalitet och är en viktig del för att nå de landstingsövergripande effektmålen:

  • Inga vårdskador
  • Bästa vårdkvalitet
  • Vård utan köer
  • Respektfulla möten

 

Värdegrund: Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt

Landstingets värdegrund innebär att Landstinget i Värmland genomsyras av en humanistisk grundsyn, där respekten för människors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet betonas.

 

Flerårsplan och landstingsplan

I flerårsplanen hittar du både en långsiktig plan för år 2016-2018 och landstingsplan med budget och investeringsplan för år 2016.

Flerårsplan 2016-2018.

I landstingsplanen hittar du inriktning och uppdrag, budget och investeringsplan för år 2017 och en ekonomisk flerårsplan för år 2017-2019.

Landstingsplan 2018.

Landstingsplan 2017.

Landstingsplan 2017 (kortversion).

Mätplan 2017