Motiverande samtal, MI

MI är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik.

Aktuella kurstillfällen för MI grundkurs

Datum och anmälningslänk: 
Våren 2018

Om Motiverande samtal

MI är en förändringsinriktad, personcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och inte en teknisk metod. Det innehåller vissa principer, strategier och färdigheter som ska leda fram till ett mål. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera personens ”prat” om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd. 

”MI-andan” – det hälsofrämjande förhållningssättet innebär att stärka personens tilltro till sin egen förmåga och dra nytta av personens egna resurser, med fokus på personens enskilda situation.

Stöder

  • det respektfulla mötet
  • patientlagen

Ökar

  • patientmedverkan
  • patientsäkerheten

MI rekommenderas av de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 2011 och som samtalsmetod i Nationella riktlinjer för missbruk-och beroendevård 2015 i samband med MET (Motivational Enhancement Theraphy).

Utbildningar

Landstinget erbjuder samtliga medarbetare en tre dagars grundkurs i Motiverande samtal. Även samverkanspartners i kommunerna som till exempel socialtjänsten och skolpersonal erbjuds att delta.

Landstinget erbjuder också kortare utbildningar såsom introduktion i Motiverande samtal, repetitionsdagar, metodstödjarutbildning, hjälp att starta upp MI träningsgrupper på er arbetsplats och riskbruksverkstad.

MI-utbildningarna utvecklas i nära samarbete med Karlstads kommun.

Grundkurs i Motiverande samtal

Kursen vänder sig till dig, medarbetare eller chef, som är intresserad av att stödja människor till förändring på deras egna villkor genom att utveckla ditt sätt att samtala. Kursen är två + en dag - totalt tre dagar.

På grundkursen arbetar vi med och tränar alla dessa olika delar samtidigt som det hälsofrämjande förhållningssättet, ”MI-andan”, genomsyrar dagarna. Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sin kompetens och använda kortare tillämpningar av MI. Vid uppföljningsdagen redovisas en hemuppgift.

Max antal deltagare: 22 stycken. Det är först till kvarn som gäller.
I kursen ingår kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika och lunch alla dagar.
För landstingsanställda och de som är anslutna till Vårdvalet är kursavgiften redan betald.
För övriga är kurskostnad 3400 kr.
Om avanmälan kommer in senare än 7 dagar före kursstart debiteras 3 400 kr för alla.

Metodstödjarutbildning

Kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta med metodstöd i Motiverande samtal på din arbetsplats. Din roll är att organisera MI-träningen och att det sker under enkla och avspända former. För att fungera som metodstödjare krävs ett intresse för att arbeta med och utveckla metoden men också mandat och stöd från närmaste chef och arbetskamrater. Det är en fördel om man är två från varje arbetsplats så att man har någon att dela ansvaret med.

Träningsgrupper

Kan startas i samband med att tre till sju medarbetare på en arbetsplats har deltagit i MI-grundkursen. Förslagsvis börja med en timme var 14 dag och när de börjar bli trygga i gruppen träna en gång i månaden. Innehåll: Lyssna på inspelade samtal och ge feedback bland annat.

Riskbruksverkstad

En snabb interaktiv fortbildning om allt som handlar om alkohol på en halv- till en heldag. Mest om friskbruk och riskbruk och allra minst om missbruk. Metoden är utvecklad för läkares fortbildning, men kan användas av andra personalkategorier.

Handledare under utbildningarna

Stefan Löwenborg, kurator, alkoholpolikliniken, Säffle (medlem MINT)
Ulrika Sälgeback, sjukgymnast vid CSK och Friskvården i Värmland (medlem MINT)
Maths Wehnsmark, psykolog, Friskvården i Värmland (medlem MINT)
Annika Brenckert, HR-strateg, HR Staben
Pia Borgenstedt, munhälsostrateg, hälsoodontologiska enheten
Wiktoria Granath, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare vid Kunskapscentrum
Hans Kleine, psykiater, samordnare MI (Medlem i MINT)
Anders Wiberg, psykolog (medlem i MINT) 

Till kompetensverktyget