Om CKF

Centrum för klinisk forskning, CKF har i uppdrag att stödja och stimulera klinisk forskning och forskarutbildning för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och tandvård.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter får tillgång till bästa möjliga vårdHälso- och sjukvården har därför en lagstadgad skyldighet att inom ramen för kärnverksamheten bedriva klinisk forskning och folkhälsovetenskaplig forskning enligt 26b§ HSL:

Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor.

Vår verksamhet hämtar sin inspiration från patienterna och nyttan ska komma patienterna till gagn. Landstingets riktlinje för grundläggande forsknings principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård. Varje år ger vi ut en verksamhetsberättelse där vi beskriver vårt verksamhetsår. Definitionen för klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43):

"Klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet
är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen."

Organisation
Centrum för Klinisk forskning består av forskningschef, administrativ samordnare och statistiker samt en ledningsgrupp med forskningsledare från olika områden inom landstinget. CKF har också ett fristående forskningsråd som beslutar om ansökningar om forskningsmedel. I rådet finns ledamöter från Landstinget och Karlstads universitet. CKF är en del av Landstingets Kunskapscentrum där även Utbildningscentrum, Kliniskt träningscentrum, Kliniska kunskapsstödsenheten samt Sjukhusbiblioteken ingår. Akademiska vårdcentraler är ett exempel på hur landstinget sammanför patientnära forskning och utveckling med verksamhetsförlagd utbildning för att möta framtidens personcentrerade vård.

Kontakt

Besöksadress:
Älvgatan 49, plan 3
Hus 73 - "gamla spinneriet"
KARLSTAD

Postadress:
Centrum för klinisk forskning
Landstinget i Värmland
Hus 73, plan 3
651 85 KARLSTAD

Kersti Theander
Forskningschef
+467256081812

Pia Lundberg
Administrativ samordnare
+4654617075