Forskningsprojekt

Här presenteras forskare och forskningsprojekt inom Landstinget i Värmland.

Forsknings är en viktig del av Landstinget i Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Pågående forskning av doktorander

Titah Mensah - Folktandvårdens specialistklinik för barn- och ungdomstandvård
Utvärdering av jämlikhet i tandhälsa hos barn och ungdomar med hjälp av kvalitetsregister

Alexandra Ullsten - Musik- och bildterapeutmottagningen, Rehabenheten CSK
Musikterapeutisk sång som stöd för sjuka spädbarn, föräldra och vårdpersonal

Staffan Tevell - Infektionskliniken CSK
Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner

Mona Lindqvist - Centrum för traumatisk stress
Flyktingkvinnors uppfattning av psykisk hälsa och bemötandet inom psykiatrin.
Läs mer om Mona Lindsqvists forskning.

Karin Ängeby - Kvinnokliniken
Förlängd latensfas - förstföderskors och partners uppfattningar av förlängd latensfas

Jakob Skov - Infektionskliniken
Epidemiological studies on comorbidy and heritability in Addison´s disease

Catharina Parai - Ortopedkliniken
Global assessment som utfallsmått vid uppföljning

Maria Marinopoulou - Neuropsykiatrisk mottagning
Prenatal exponering för hormonstörande ämnen och dess betydelse för barns kognitiva utveckling 

Karin Arinell - Hjärt- och akutmedicin CSK
Immobilisering som en riskfaktor för arteriella och venösa tromboser

Mehmet Göncü - Barn- och ungdomspsykiatrin
Allvarliga livshändelser och posttraumatisk stress hos barn som utreds för ADHD och/eller autism

Maaike Giezeman - Töcksforspraktiken
Följsamhet till riktlinjer vad gäller diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med kronisk hjärtsvikt inom primärvården

 

Pågående forskning av disputerade

Almqvist, Kjerstin - Psykiatri
- Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld mot förälder
- Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar
- Att inom barnhälsovården i landstinget i Värmland och Örebro läns landsting, fråga om våld i nära relationer

Läs mer om Kjerstins Almqvists forskning.

Arne, Mats - Primärvård
Spirometri i primärvården (LiV) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.
Läs mer om Mats Arnes forskning.

Hallerbäck, Maria - Barn- och ungdomspsykiatrin
- Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd
Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.
- Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien

Hellgren, Karl-Johan - Ögonkliniken
Synfunktion med perimetri vid diabetes

Sigvant, Birgitta - Kirurgkliniken
Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up

Theander, Kersti - Primärvård
Gruppintervention inom primärvården för att förbättra symtom och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt

Lundman, Lars - ÖNH-kliniken
Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi


Pågående forskning med landstingets forskningsanslag med handledning

Susann Plate - Kirurgkliniken Arvika
Ledtider, vårdkvalitet och patientupplevd kontinuitet - en jämförelse mellan två olika stora bröstcancerenheter

Johanna Delvert - Barn- och ungdomshabiliteringen
Hälsofrämjande levnadsvanor för barn med särskilda behov - att främja fysisk aktivitet och förebygga övervikt 

Andreas Nelson - Psykologenheten
Språkförsening och kognitiva funktioner inom ramen för SELMA-studien

Annika Lindh - Vårdcentralen Gripen
Inhalationsteknik och personlighet hos patienter med KOL

Gunilla Welander - Njurmedicin
Use of vascular access for haemodialys in Sweden: a register based study with special focus