Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Ett stort antal patienter ådrar sig årligen vårdskador i samband med vård i Värmland. En betydande andel av dessa vårdskador utgörs av vårdrelaterade infektioner (VRI).

VRI - ett av de största hoten mot patientsäkerheten

Landstinget i Värmland (LiV) ser som ett prioriterat mål att aktivt minimera undvikbara vårdskador.

VRI är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Trots att frågan uppmärksammats under en rad år minskar inte infektionerna längre och har de senaste åren legat stabilt kring nio procent.

Vad är VRI?

En VRI är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Det innefattar även personal som arbetar inom vård och omsorg som ådrar sig en infektion till följd av sin yrkesutövning.

Tillstånd med kliniska symtom räknas som en VRI oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härstammar från personen själv. Det spelar heller ingen roll om symtom på infektionen dyker upp under eller efter kontakt med vården.

En infektion räknas som vårdrelaterad om symtom debuterar tidigast 48 timmar efter inskrivning i sluten vård eller sjukvårdskontakt enligt ovan.  

Uppföljning av VRI

LiV har sedan 2008 medverkat i de nationella punktprevalensmätningarna (PPM-VRI-mätningar) vilka genomförs i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL). PPM-VRI-mätningar genomförs tre gånger/år sedan 2015 varav en mätning är nationell. Sedan flera år görs det månatliga mätningar inom LIV av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Flera opererande verksamheter i LiV deltar i specialistföreningarnas kvalitetsregister om postoperativa infektioner. Därutöver finns det viss infektionsregistrering via patientenkäter.