Hygienombud

Hygienombudet är en nyckelperson i det vårdhygieniska arbetet. Här hittar du information om uppdraget som hygienombud såsom arbetsuppgifter, hygienronder, vilka nätverk som finns samt hur man registrerar observationer i systemet Hyru.

Innehåll:

Hygienombud
Arbetsuppgifter
Hygienrond
Hygienombudsnätverk

Hyru
Behörighet
Manual 
Månadsrapport 
Var hittar jag Hyru? 
Registrera i tid


Hygienombudsorganisationens målsättning är att höja kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor och bilda ett nätverk mellan vårdpersonal och Smittskydd Värmland som syftar till att förebygga smittspridning i vården. Smittskydd Värmlands målsättning är att varje vårdenhet i Landstinget i Värmland ska ha minst ett hygienombud. På vårdavdelning ska minst ett av hygienombuden vara sjuksköterska.

Vad innebär det att vara hygienombud?

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete och att delta i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland för att förmedla och dela kunskap och erfarenhet. Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud.

Arbetsuppgifter

Det är viktigt att man redan från början är medveten om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Man ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmötet ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera. Smittskydd Värmland har utarbetat en uppdragsbeskrivning för hygienombud som skrivs under av enhetschefen och hygienombudet. Meddela Smittskydd Värmland utsett hygienombud samt LiV-katalogadministratör för behörighet till Hyru. Läs mer om Hyru nedan.

För att på ett effektivt sätt följa upp aktiviteterna som hygienombudet utför, är det lämpligt att göra en enkel sammanfattning i slutet av året. Förslag till en sammanfattning finns här.

Hygienrond

HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, beslutade 2015-05-21 att protokoll för hygienrond ska användas för enheter inom landstinget med patientnära vård.

Hygienronden genomförs för att finna vårdhygieniska risksituationer i miljön som kan medföra smittspridning och är en del i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska användas som en del i att höja den hygieniska standarden. Målet är att förhindra smittspridning och minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Hygienrond ska utföras en gång per år på alla enheter som bedriver patientnära vård. Protokollet kan fyllas i elektroniskt. Protokoll finns för operationsverksamhet, poliklinisk verksamhet och slutenvård.

Hygienronden genomförs av avdelningschef/enhetschef tillsammans med hygienombud om sådant finns, eventuellt ytterligare personal. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att hygienrond genomförs och följs upp.

Instruktion för genomförande och uppföljning för hygienrond

Protokoll hygienrond för:

operationsverksamhet
poliklinisk verksamhet
slutenvård

Lokala hygienombudsnätverk

Inom Landstinget i Värmland finns tre lokala nätverk där hygienombuden träffas två-fyra gånger per år:

  • Arvika med omnejd
  • Karlstad med omnejd
  • Torsby med omnejd

Varje lokalt nätverk har utsedda personer som är sammankallande. Dessa personer har till uppgift att skicka kallelser till möten, skicka ut minnesanteckningar, uppdatera e-postlistor och vidarebefordra information från Smittskydd Värmland. 

Hyru

Hyru är en modul, förkortning av hygienrutiner, inom datasystemet Flexite för avvikelsehantering där man elektroniskt kan mata in sina resultat från följsamhetsmätningarna och få ut statistik över kortare eller längre tid. Sedan 2006 har hygienombuden inom Landstinget i Värmland gjort följsamhetsmätningar på basala hygienrutiner och klädregler inom sitt ansvarsområde. Läs mer på sidan om basala hygienrutiner och klädregler, BHK.

Behörighet

För att kunna mata in observationer i Hyru samt ta ut statistik behövs behörighet till systemet:

  • Behörigheten "hygienombud" innebär att man kan mata in uppgifter i systemet och ta ut statistik.
  • Behörigheten "handläggare" innebär att man enbart kan ta ut statistik. Denna funktion bör respektive enhetschef ha.

Behörigheten markeras i LiV-katalogen av LiV-katalogadministratör. 

Varje söndag natt överförs uppgifterna i LiV-katalogen till Hyru. Behörighetsförändringen i Hyru träder i kraft först på måndag om en sådan är gjord tidigare under veckan.

Kontakta LiV-katalogadministratör för att ta få eller ta bort behörighet till Hyru.
Kontakta Smittskydd för rättelse av felinmatningar, byte av hygienombud via e-post: smittskydd@liv.se.

Manual till Hyru hittar du här

Månadsrapport

Både hygienombud och handläggare får vid månadsskiftet en rapport via mejl på enhetens följsamhet av hygienrutiner föregående månad samt innevarande år. 

Här hittar du Hyru

Hygienombud: Gå via Livlinan/Mina verktyg/Hyru eller Lägg till egna genvägar och välj Hyru. Vid menyn Registrera finns bl.a. Hyru.
Handläggare: Gå via Livlinan/Mina verktyg/Hyru eller Lägg till egna genvägar och välj Hyru. Vid menyn Lista/Filtrera finns Hyru.
Det kan ta någon vecka innan behörigheten är klar, se ovan angående behörigheter.

En länk finns också på vår startsida.

Registrera i tid

Före den sista varje månad kl. 21.00 måste månadens observationer vara registrerade för att komma med på månadsrapporten.

Mall - protokoll för mätning av följsamhet basala hygienrutiner och klädregler