Hygien i förskolan

Barn i förskoleåldern är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för spridning från barn till barn och från barn till personal.

  

Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Vi har genomfört ett antal utbildningar för hygienombud som efter mandat från förskolechefen utför hygienrond i förskolan. Hygienombudet utses av förskolechefen. Tanken är också att samverkan mellan förskolan och BVC-sjuksköterskan ska stärkas.

Blanketter

Förskolans föräldrainformation - svenska

Översättningar:
- albanska 
- arabiska
- engelska 
- franska
- ryska
- somaliska
- spanska

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan - protokoll

Mätning av personalens följsamhet till hygienrutiner på förskolan - protokoll

Lokala riktlinjer

Hygienråd i förskolan