Hygien i förskolan

Barn i förskoleåldern är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för spridning från barn till barn och från barn till personal.

  

Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Vi har genomfört ett antal utbildningar för hygienombud som efter mandat från förskolechefen utför hygienrond i förskolan. Hygienombudet utses av förskolechefen. Tanken är också att samverkan mellan förskolan och BVC-sjuksköterskan ska stärkas.

Informationsmaterial

När ditt barn blir sjukt (broschyr)
Information till föräldrar med barn i förskola. Broschyren kan inte beställas utan får skrivas ut.
(www.liv.se/För vårdgivare och samarbeten/A-Ö/N - När ditt barn blir sjukt)

Utbildningsmaterial Hygien i förskolan 

 

Blanketter

Förskolans föräldrainformation - svenska

Översättningar:
- albanska 
- arabiska
- engelska 
- franska
- ryska
- somaliska
- spanska

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan - protokoll

Mätning av personalens följsamhet till hygienrutiner på förskolan - protokoll 

Streptokockinfektioner inom förskoleverksamheten

- Information till förskolepersonal 
- Information till vårdnadshavare och anhöriga
- Information till sjukvården 

Lokala riktlinjer

Hygienråd i förskolan