VRE - Vancomycinresistenta enterokocker

VRE är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Utredning VRE inom slutenvården, 2018-01-18 
I slutet av januari 2017 identifierades det första fallet av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Utredningen har hittills identifierat 20 fall av VRE. Det senaste fallet påvisades i september. Samtliga fall, utom det första, har hittats i screeningodlingar, vilket innebär att odling tagits utan klinisk indikation. 

I dagsläget ser utbrottet glädjande nog ut att vara under kontroll eftersom vi inte har sett någon smittspridning i vården de senaste fyra månaderna. Som en övervakningsstrategi pågår  övervakningsodlingar på utvalda avdelningar inom slutenvården enligt ett rullande schema. Övervakningsodlingarna har pågått under 2017 och efter ett kortare uppehåll har odlingarna återupptagits vecka 3, 2018.

När en vårdavdelning vårdar en patient som har VRE gäller den lokala riktlinjen handläggning av patient med VRE. Det gäller både när patienten är känd sedan tidigare, och överflyttas eller kommer åter in, och när patienten är nydiagnostiserad.

Interventioner inom flera områden har varit av vikt för att begränsa smittspridningen i samband med VRE-utbrottet.

Framgångsfaktorer vi vill betona är:
- Stöd från landstingsledningen att vidta nödvändiga åtgärder. 
- Ett mycket aktivt arbete och engagemang hos berörda avdelningar.
- Följsamhet hos personalen.
- Flexibel och kompetent personal på mikrobiologen och städenheten. 

Fortfarande gäller (som alltid): 
- 100 procent följsamhet till basala hygienrutiner! 

Provtagningsrutin VRE

VRE, tidsbundna övervakningsodlingar  

Vad är VRE?

VRE är enterokocker som blivit resistenta mot vankomycin. Enterokocker är bakterier som normalt förekommer i tarmen. Vankomycin är ett antibiotikum som används vid svåra infektioner orsakade av bl.a. enterokocker. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, dvs. via händer, ytor och föremål.

Smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet

Elektronisk anmälan i SmiNet, information och inloggning.

Handläggning vid nyupptäckt VRE

 1. Meddela patienten provsvaret. Ge information om VRE både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
  Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om VRE-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
 2. Vid nyupptäckt fall av VRE i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast Smittskydd Värmland.
 3. Märk journalen i Cosmic med VRE, Instruktion i Uppmärksamhetssignalen, sid 5 (Vida)
 4. Gör en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet.

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.

Kontrollodlingar av VRE

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal v.g. se information MRB personal respektive MRB patient

Rutiner för vårdavdelning

 • Meddela Smittskydd Värmland när en patient med bärarskap av VRE läggs in på avdelningen. 
 • Patient med känt bärarskap av VRE ska kontrollodlas för VRE i samband med inläggning. Ett negativt provsvar betyder inte att patienten kan betraktas som smittfri. 
 • Avdelningen ska genomföra utskrivningsodlingar på alla patienter som skrivs ut under den tidsperiod som VRE-bäraren är inneliggande samt i ytterligare en vecka efter utskrivning. Känd VRE-bärare behöver inte utskrivningsodlas. 
 • Det bör inte finnas patienter med bärarskap av VRE och patienter med bärarskap av MRSA på samma vårdavdelning. Om detta inte är möjligt ska dessa patienter inte vårdas av samma vårdpersonal. 
 • Meddela Smittskydd Värmland när hemgång är planerad för ställningstagande till om miljöodlingar ska utföras i vårdrummet efter städning. 

Avskrivning av VRE-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av VRE kan variera från månader till år. Individuell bedömning görs i samråd med Smittskydd Värmland. Riktlinjer för avskrivning av VRE-bärarskap finns för närvarande inte.

Lokala riktlinjer 

Handläggning av patient med VRE - poliklinisk vård och dagvård (2018-02-28)

Handläggning av patient med VRE - slutenvård (2017-09-25) 

Handläggning av patient med VRE - kommunal vård (2017-08-14)