Styrande dokument

Arbete pågår med att ta fram en SRHR-strategi. Fram till dess att den är antagen gäller

Strategi för hiv/sti-förebyggande arbete i Värmland 2010-2014

Genomförandeplan 2010-2014

 

Landstingets Folkhälsostrategi 2015-2020

 

Nationellt

Socialstyrelsen,  Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2014)

Folkhälsomyndigheten har överlämnat rapport Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till regeringen.
I rapporten finns fyra nya förslag till delmål:

  • att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når hela befolkningen
  • att tidigt identifiera och behandla hivinfektion och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner
  • att stigma och diskriminering relaterad till hiv har upphört
  • att öka jämlikhet och jämställdhet i sexuell hälsa

Fram tills nytt beslut är taget gäller nuvarande nationellt styrdokument.