Projekt som beviljats statsbidrag för hiv-prevention från Folkhälsomyndigheten 2016

Enligt Förordning om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion (SFS 2013:666) har Värmland beviljats bidrag för totalt fyra projekt under 2016, vilket totalt motsvarar 750 000 kronor. Dessa projekt utgår från olika utvecklingsområden

Unga, unga vuxna

100 000 kronor

Projekt Sex & Sånt, Karlstads studentkår

Ett av Karlstads Studentkårs huvudsakliga uppdrag är att utveckla förutsättningarna för studier och därigenom den studiesociala miljön vid Karlstads universitet. Karlstads Studentkår vill genom projektet Sex & Sånt syfta till att sprida kunskap om STI och hiv ibland unga vuxna studenter i åldern 18-25 år. Projektet Sex & Sånt kommer genom kampanjer och aktiviteter medvetandegöra studenterna vid Karlstads universitet om riskerna med oskyddat sex för att förekomsten av STI och hiv i målgruppen samt avdramatisera och uppmana till testning. Karlstads Studentkår är medlemmar i Studenter för Sexuell Hälsa, SfSH, www.sfsh.se

Kontaktperson: Sofie Berg, projektledare, Karlstad studentkår, e-post sexochsant@karlstadstudentkar.se
Facebook: https://www.facebook.com/sochsant, webb: http://karlstadstudentkar.se/sexochsant

Tidigare Intravenösa missbrukare

110 000 kronor

Projektet drivs av Laro-mottagningen, division psykiatri, och har som övergripande mål att utveckla metod/arbetssätt för att öka kunskap om smittspridning av hiv och STI i målgruppen samt att utveckla internt samarbete kring patienter i läkemedelsbehandling för opiatberoende kring hiv, hepatit, STI och sexuell hälsa. Ett av projektmålen är att öka medvetenheten hos patienterna på Laromottagningen om vikten av säker sex för att minska risken för smittspridning av hiv, STI samt hepatit B och C. Projektet drivs för tredje och sista året.

Kontaktperson: Johanna Kihlström, projektledare, Laro-mottagning, Landstinget i Värmland 
telefon 054-61 98 60, e-post johanna.kihlstrom@liv.se

Migranter - ensamkommande flyktingungdomar

390 000 kronor

Projektet arrangerar samtalsledarutbilning inom området sex- och samlevnad för personal på HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar. Under tredje och sista projektåret kommer återstående fyra av 16 kommuner få möjlighet att delta i samtalsledarutbildning med personal från ett HVB-hem. Tidigare utbildade samtalsledare får fortsatt fortbildning och handledning under året.

Kontaktperson: Tomas Ojala, projektledare, Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland, telefon 054-61 43 04, e-post tomas.ojala@liv.se 

Personer som lever med hiv 

150 000 kronor

Projektet P2P i Värmland (peer-to-peer) drivs av Positiva Gruppen Väst, vilka arbetar för att minska diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv. Projektet erbjuder peer-to-peer-samtal och mötesplatser för personer som lever med hiv i Värmlandprojektet. Samverkan sker med Infektionskliniken i Karlstad..

Kontaktperson Joakim Berlin, projektledare och verksamhetsutvecklare, PG Väst, telefon 031-14 35 30, 070- 742 24 38, e-post joakim.berlin@pgvast.se , webb http://www.pgvast.se/