Sök projektmedel för hiv- och STI-preventiva insatser 2017

Statsbidraget för hiv och STI-preventiva insatser halveras från och med 2017. På regional och lokal nivå kommer enbart frivilligorganisationer att beviljas medel.

Sexuellt överförbara infektioner, STI, orsakas av bakterier eller virus som kan överföras via sexuell kontakt. Exempel på sexuellt överförbara infektioner är klamydia, gonorré, kondylom, herpes, syfilis, hepatit B och C samt hiv.

Projektmedel

Folkhälsomyndigheten utlyser varje år möjligheten att söka statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser. I Värmland är det landstinget som samordnar länets gemensamma ansökan. Medel söks och beviljas för ett år i taget, och ett projekt kan beviljas medel i max tre år i rad. Inkomna förslag till projekt prioriteras och förankras i olika länsgrupperingar. Det är Folkhälsomyndigheten som beviljar eller avslår respektive projekt.

Läs mer om förändringen av statsbidraget hos Folkhälsomyndigheten.

Vilka aktörer kan söka projektmedel?

Frivilligorganisationer och föreningar kan söka projektmedel, ändring från och med ansökan för 2017.

Identifierade behov och målgrupper i Värmland

Den länsgemensamma ansökan om projektmedel ska utgå från identifierade behov i länet. Följande behov av insatser har hittills identifierats:

  • insatser för att fler unga killar och män ska testa sig för hiv och STI
  • insatser för ökad kondomanvändning bland utlandsresenärer och kunskap om vikten av att testa sig
  • insatser för att nå anhöriginvandrade med information om vikten av säkert sex och testning
  • insatser för att öka testning bland individer som varit utsatta för risk för hiv och STI

Tidsplan för ansökan om projektmedel

29 augusti 2016

projektansökan ska vara inskickad till landstinget
1 oktober 2016 länets samlade ansökan ska vara inskickad till Folkhälsomyndigheten
Januari 2017 Folkhälsomyndigheten lämnar besked om beviljade medel
Februari 2018 återrapportering februari 2018

 

Ansökans innehåll

Ansökningsblanketten ska innehålla uppgifter om ansökande aktör, projektledare, beskrivning av projektet, långsiktiga mål, delmål, indikatorer för uppföljning, aktiviteter, målgrupp, samarbete, ansökt belopp och budget. Blanketten finns i högerspalten på denna webbsida.

Stöd i att formulera en projektansökan kan ges vid behov.