Projekt för hiv- och STI-preventiva insatser

Folkhälsomyndigheten utlyser varje år möjligheten att söka statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser. I Värmland är det landstinget som samordnar länets gemensamma ansökan. Medel söks och beviljas för ett år i taget, och ett projekt kan beviljas medel i max tre år i rad. Inkomna förslag till projekt prioriteras och förankras i olika länsgrupperingar. Det är Folkhälsomyndigheten som beviljar eller avslår respektive projekt.

Statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser har halverats från och med 2017, från 145 miljoner till 75 miljoner. Det är enbart frivilligorganisationer nationellt, regional och lokalt som beviljas medel av Folkhälsomyndigheten.

Projekt med beviljade statsbidrag 2017

Avslutade projekt

Slutrapport Sex och samlevnadsundervisning, SeSam, till personal på HBV-hem för ensamkommande flyktingungdomar, år 2014–2016