Projekt för hiv- och STI-preventiva insatser

Folkhälsomyndigheten utlyser varje år möjligheten att söka statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser. Tidigare har Landstinget i Värmland samordnat länets gemensamma ansökan men från 2017 ska medel sökas direkt från Folkhälsomyndigheten.

Statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser har halverats från och med 2017, från 145 miljoner till 75 miljoner. Det är enbart frivilligorganisationer nationellt, regional och lokalt som beviljas medel av Folkhälsomyndigheten.

Projekt med beviljade statsbidrag 2017

Avslutade projekt

Slutrapport Sex och samlevnadsundervisning, SeSam, till personal på HBV-hem för ensamkommande flyktingungdomar, år 2014–2016