Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - SRHR - syftar bland annat till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar, vilket i sin tur förväntas skapa förbättrade individuella förutsättningar.

En naturlig utgångspunkt för arbetet är det övergripande folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Flera av de folkhälsopolitiska målområdena omfattas av området. Centrala är de målområden som avser skydd mot smittspridning (målområde 7) och sexualitet och reproduktiv hälsa (målområde 8). Andra viktiga målområden är:

  • delaktighet och inflytande i samhället (målområde 1)
  • ekonomiska och sociala förutsättningar (målområde 2)
  • barns och ungas barns och ungas uppväxtvillkor (målområde 3)
  • hälsofrämjande hälso- och sjukvård (målområde 6)
  • alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (målområde 11).

 

Aktuellt

Folkhälsomyndigheten gör en stor enkätundersökning under hösten 2017 om SRHR. De vill veta om man upplever att diskriminering, övergrepp eller förtryck begränsar makten över den egna kroppen. Enkäten rör också hur unga upplever skolans sexualundervisning och ifall sjukvårdens stöd och hjälp är tillräcklig. Sexualiteten har stor betydelse för hälsan och enkäten ska hjälpa till att hitta förbättringsområden. Kunskapen behövs för att skapa ökad förståelse och bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete inom området. Mer information hos Folkhälsomyndigheten.