Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - SRHR - syftar bland annat till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar, vilket i sin tur förväntas skapa förbättrade individuella förutsättningar.

En naturlig utgångspunkt för arbetet är det övergripande folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Flera av de folkhälsopolitiska målområdena omfattas av området. Centrala är de målområden som avser skydd mot smittspridning (målområde 7) och sexualitet och reproduktiv hälsa (målområde 8). Andra viktiga målområden är:

  • delaktighet och inflytande i samhället (målområde 1)
  • ekonomiska och sociala förutsättningar (målområde 2)
  • barns och ungas barns och ungas uppväxtvillkor (målområde 3)
  • hälsofrämjande hälso- och sjukvård (målområde 6)
  • alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (målområde 11).

 

Aktuellt

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten: Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige, en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år. Rapporten är baserad på en enkätstudie bland ett randomiserat urval av unga i åldern 16–29 år i befolkningen och utfördes under 2015.Resultaten är relevant för arbetet med hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).