Vårdplanering

Kommuner och landsting ska samarbeta kring och med patienter vid in- och utskrivning från sjukhus, för att erbjuda en god och säker vård och omsorg med kontinuitet. Övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för patienten.

När en patient bedöms vara i behov av fortsatt hälso- och sjukvård och omsorg och rehabilitering efter utskrivning från slutenvården, sker vårdplanering. En kallelse till vårdplaneringsmöte skickas till berörda när patienten inte längre behöver den specifika vård eller rehabilitering som ges på sjukhuset. Planering för utskrivning bör börja så snart som möjligt i samverkan med patient och eventuell närstående.

Vid ett vårdplaneringsmöte ska det klargöras vilka insatser patienten behöver för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet ska uppnås. Vården och omsorgen ska beskrivas tydligt och konkret, så att alla berörda är överens om vad som gäller och vem som ansvarar för vad.

Den behandlande läkaren ansvarar
Den behandlande läkaren i slutenvården ansvarar för vårdplaneringen i samråd med patienten, närstående och berörda inom landsting och kommuner.Läkaren bedömer när en patient är utskrivningsklar - det vill säga inte längre behöver vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård.