Beroende- och missbruksvård

Landstinget i Värmland och Värmlands läns Vårdförbund har sedan 2010 en överenskommelse angående missbruks- och beroendevården i Värmland. Avtalet tecknades i syfte att utveckla missbruksvården i länet.

Överenskommelsen är godkänd av Värmlands läns Vårdförbund och landstingsstyrelsen. Den ska följas upp vartannat år.

Syftet med överenskommelsen är att hälso- och sjukvård och socialtjänst ska erbjuda en missbruks- och beroendevård som är utformad i enlighet med befintlig kunskap och effektiva metoder och arbetssätt i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Samordning förbättrar insatser

När vi förbättrar samordning och får tydligare roller mellan alla involverade parter förbättras förutsättningarna för att klienter och patienter ska få insatser av god kvalitet.

Länsstyrgrupp I länet finns en länsstyrgrupp för Beroendecentrum Värmland samt för utvecklingsfrågor i länet. Länsstyrgruppen består av landstingspolitiker, kommunpolitiker samt tjänstemän från allmänmedicin, psykiatri och Värmlands läns Vårdförbund. Kopplat till länsstyrgruppen finns fyra lokala styrgrupper i länet, där representanter från samtliga socialtjänster, Vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri finns representerade. Som stöd och tydliggörande i arbetet med personer med missbruk-eller beroendeproblematik finns lokala överenskommelser framtagna. Länsöverenskommelse och lokala överenskommelser

Utvecklarfunktion

Från och med 2012 finns en utvecklarfunktion, lokaliserad till Beroendecentrum Värmland, med funktion att stödja utvecklings- och utbildningsfrågor inom missbruk/beroende i länet. Samarbete sker med läns- och lokala utvecklingsfunktioner i länet samt med nationella nätverk som i huvudsak arbetar med missbruks- och beroendevård.