Utomlänsremisser

Här hittar du hur du ska göra när du ska remittera en patient till privat vårdgivare med annat landsting.

När ett hemlandsting remitterar patient till privat vårdgivare med kontrakt med annat landsting gäller följande:

  • Hemlandstinget sänder i dessa fall remissen till berört vårdlandsting, som i sin tur förmedlar remissen till privat vårdgivare med vilken detta vårdlandsting har ett kontrakt, som medger vård av utomlänspatient.

 

Motivet för denna komplettering är följande:
En viktig legal princip är att ett landsting inte kan, vare sig inom det egna eller i andra landsting, köpa vårdtjänster av en privat vårdgivare utan att tillämpa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Här hittar du riksavtalet för utomlänsremiss.

I de fall ett hemlandsting remitterar, via reglerna i riksavtalet, en patient till privat vårdgivare med kontrakt med annat landsting ska en sådan remiss skickas till kontaktfunktionen inom berört landsting. 

Kontakt Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland
Vårdvalsenheten
Postadress: Vårdvalsenheten, Landstingshuset, 651 82 Karlstad
E-post till kontaktperson: larsgoran.bostrom@liv.se
Telefon: 054-614125
Mobil: 070-6914125

Det landsting som får en sådan remiss skickad till sig sänder i sin tur denna remiss vidare till privat vårdgivare med vilken detta vårdlandsting har ett kontrakt, som medger vård av utomlänspatienter. Det är således inte förenligt med LOU och LOV att ett landsting direkt sänder en remiss till privata vårdgivare även om det finns ett kontrakt med annat landsting där frågor om bland annat. vårdåtagande och ersättningsbestämmelser är reglerade.

Mot ovanstående bakgrund är det således nödvändigt att landstingen har administrativ kapacitet att från andra landsting, via en egen kontaktfunktion, vidareförmedla remisser till privata vårdgivare med vilka de har kontrakt, som medger utomlänsvård.

En annan möjlighet är att det remitterande hemlandstinget sluter ett eget kontrakt med en privat vårdgivare, som reglerar att det kontraktsslutande landstinget sänder sina remisser direkt till den privata vårdgivaren. Vidare finns vissa begränsade möjligheter till direktupphandling. 

Avtal med privata vårdgivare

Behandlingshem ätstörningar, Capio Anorexi Center AB, Varberg

Behandlingshem ätstörningar, AB Mando, Huddinge

Behandlingshem ätstörningar, MHE Kliniken AB, Mora

Axeloperationer: Aleris AB, Capio Movement AB, Specialistcenter Scandinavia AB

Fotoperationer: Perago Ortopedklinik AB, Aleris AB, Capio Movement AB

Ryggoperationer: Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB, Aleris AB, GHP Spine Centre Göteborg AB

Höftoperationer: Capio Movement AB, Aleris AB, Art Clinic AB

Knäledsoperationer: Capio Movement AB, Aleris AB, Art Clinic AB

Urologi: Prostata Scandinavia AB