Utomlänsremisser

Här hittar du hur det ska gå till när ett hemlandsting remitterar patient till privat vårdgivare med avtal med annat landsting.

Öppenvård

All öppenvård i Sverige som är primärvård, specialistsjukvård och högspecialiserad sjukvård samt privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting eller region kan sökas av personer som omfattas av ett landsting eller regions hälso- och sjukvårdsansvar. Resor och eventuella boendekostnader utanför hemlandstinget får personen bekosta själv.

Om en person söker sig utomläns för öppenvård utan kontakt med hemlandstinget så är denna ansvarig för att ta reda på vilka krav som hemlandstinget och vårdlandstinget har för att söka viss vård. Om hem- eller vårdlandstinget har remisskrav omfattas alla personer i Sverige av det kravet.

Ibland accepterar landstingen och regionerna egen vårdbegäran eller egenremiss. Om detta inte accepteras krävs remiss från behörig person. Remiss kan skickas direkt till vårdgivare.

Här hittar du landstingens och regionernas remissregler för öppen vård.

I de fall där personen söker vård hos privata vårdgivare som saknar avtal med något landsting eller region så ersätter hemlandstinget inte den vården utan det får personen betala själv.

En viktig legal princip är att ett landsting inte kan, vare sig inom det egna eller i andra landsting, köpa vårdtjänster av en privat vårdgivare utan att tillämpa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 

 

Slutenvård

Remiss från behörig person inom hemlandstinget krävs.

Hemlandstinget sänder i dessa fall remissen till berört vårdlandsting, som i sin tur förmedlar remissen inom den egna organisationen eller till privat vårdgivare med vilken detta vårdlandsting har ett avtal som medger vård av utomlänspatient.

Här hittar du riksavtalet för utomlänsvård.

I de fall ett hemlandsting remitterar, via reglerna i riksavtalet, en patient till privat vårdgivare med kontrakt med annat landsting ska en sådan remiss skickas till kontaktfunktionen inom berört landsting.

 

Kontaktuppgifter till Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland
Vårdvalsenheten
Postadress: Vårdvalsenheten, Landstingshuset, 651 82 Karlstad
E-post till kontaktperson: larsgoran.bostrom@liv.se
Telefon: 054-614180
Mobil: 070-2165411

 

Avtal med privata vårdgivare

Landstinget i Värmland har hälso-och sjukvårdsavtal med följande privata vårdgivare. Avtalen kan omfatta både öppen och slutenvård.

Behandlingshem ätstörningar, Capio Anorexi Center AB, Varberg

Behandlingshem ätstörningar, AB Mando, Huddinge

Behandlingshem ätstörningar, MHE Kliniken AB, Mora

Urologi, Prostata Scandinavia AB