Ersättningsetablering vid överlåtelse

Läkare eller fysioterapeut som är verksam med ersättning enligt den nationella taxan och som är intresserad av ersättningsetablering, ska anmäla detta till landstinget.

Så går det till när du gör en ersättningsetabering:

 • Lämna in ansökan och fyll i särskild blankett.
 • Generell information måste också lämnas kring den aktuella verksamheten, exempelvis om eventuell personal, lokaler, utrustning.
 • Landstinget handlägger anmälan och begär eventuellt in kompletterande uppgifter. Om en ersättningsetablering kan inledas fattas ett särskilt beslut om detta. 
 • Annonsen publiceras under åtta veckor. Här hittar du alla aktuella annonser. Under denna period kan sökande exempelvis undersöka möjligheterna till finansiering och ta kontakt med läkaren eller fysioterapeuten för att få detaljerad information.
 • Landstinget tar emot ansökningar under upphandlingssekretess.
 • Sökande kan under ansökningstiden ändra eller dra tillbaka sitt bud på verksamheten. Eventuella ändringar i ansökan eller återkallelse måste ske skriftligen till landstinget, adress framgår av ansökningsinbjudan.
 • Efter att ansökningstiden är avslutad är det priset sökande erbjudit bindande under en viss angiven tid som kommer att framgå av ansökningsinbjudan. Ett återkallande av ett bud efter denna tidpunkt kan resultera i skadeståndskrav från den läkare eller fysioterapeut som överlåter etableringen. 
 • Landstinget utser den som uppfyller alla krav som ställts i ansökningsinbjudan och som lämnat det högsta priset. 
 • Ett överlåtelseavtal avseende den aktuella verksamheten tecknas mellan säljare och köpare. En kopia av avtalet lämnas in till landstinget. Säljaren lämnar också till landstinget in en skriftlig uppsägning av sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan.
 • Landstinget godkänner säljares uppsägning av etableringen och tecknar samverkansavtal med köpare.
 • Den enskilde läkaren eller fysioterapeuten som vill överlåta sin verksamhet kan inte på egen hand utse sin efterträdare.
 • När landstinget tagit emot en anmälan om ersättningsetablering sker den administrativa processen i ett antal steg. Landstinget måste inledningsvis säkerställa att alla uppgifter som behövs har lämnats in och är korrekta. Därefter görs en bedömning om etableringen kan överlåtas eller om det finns några formella hinder.