Begränsningar i ersättningsetablering

Den nya lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering.

För att få teckna samverkansavtal med landstinget i samband med att en verksamhet övertas måste den övertagande läkaren eller sjukgymnasten uppfylla krav om exempelvis relevant specialistkompetens. Läkaren eller sjukgymnasten måste för att få teckna samverkansavtal också först säga upp sin eventuella anställning i något landsting.

Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren eller sjukgymnasten har eller kan få ersättning inom ramen för ett motsvarande valfrihetssystem, till exempel Vårdval fysioterapi.

Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren eller sjukgymnasten måste arbeta heltid, vilket motsvarar 35 timmar per vecka. Landstinget kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning om verksamheten kan anses som aktiv eller inte.

Landstinget tecknar inga samverkansavtal om läkare eller sjukgymnast är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren eller sjukgymnasten inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.

Om läkare eller sjukgymnast är dömd för brott inom sin yrkesutövning eller om landstinget kan visa att läkaren eller sjukgymnasten gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning tecknas heller inte samverkansavtal.