Vårdgivare på nationell taxa

Det nationella taxesystemet gäller för privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi.

Lagen om läkarvårdsersättning.

Lagen om ersättning för fysioterapi.

Fri etablering och samverkansavtal

Med lagarna följde också i princip fria etableringsmöjligheter för läkare och fysioterapeuter att bedriva verksamhet med offentliga medel. År 1995 infördes begränsningar för att ansluta sig till den nationella taxan. De privata vårdgivarna ingick i ett samverkansavtal med landstinget för att få tillgång till offentlig finansiering. Ett samverkansavatal innebär att den privata vårdgivaren kommer överens med landstinget om att få bedriva verksamhet med ersättning enligt nationellt fastställda bestämmelser.

År 2009 kom en lagändring som ger läkare och fysioterapeuter enligt LoL och LoF möjlighet att överlåta sin rätt till ersättning till en efterträdare, så kallad ersättningsetablering. Begreppet innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen. Lagen innehåller dock ett antal begränsningar i rätten till ersättningsetablering.

Ersättningsystem

Ersättningssystemen enligt de nationella taxorna innehåller olika arvodestyper. Systemen är uppbyggda med olika typer av ersättningstak. Ett patientbesök berättigar till en av arvodestyperna. I Värmland rapporterar de privata vårdgivarna in antal besök per arvodestyp till ekonomistaben via verksamhetssystemet Privera. De inrapporterade uppgifterna utgör sedan underlag för utbetalningarna från landstinget.

Uppföljning och kontroll

Landstinget har ett ansvar att kontrollera, granska och följa upp de utbetalningar av ersättningar som görs. För detta finns en framtagen uppföljningsmodell. Enkätundersökningar som uppföljning genomförs varje år.