Förskrivning

Här hittar du information angående upphandling och ansvarsfördelning för förskrivning av hjälpmedel för inkontinens och urinretention för landsting och kommun.

Inkontinenshjälpmedel ingår fr.o.m. 2013-01-01 i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Verksamhetschef respektive den medicinskt ansvarige/enhetschef har till uppdrag att utse vem som är behörig av hälso- och sjukvårdspersonal att få förskrivningsrätt. Den ansvarige ska göra en bedömning av personalens utbildning och kompetens (se Vårdhandboken).

Privata vårdgivare måste ha ett uppdrag från landsting/kommun för att kunna skriva ut inkontinenshjälpmedel till personer via vårt upphandlingsavtal.

Landstinget i Värmland ansvarar för förskrivning till personer som själva eller tillsammans med ledsagare kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning/vårdcentral eller specialistklinik eller tillhör LSS och bor i ordinärt boende. LSS = stöd och service till vissa funktionshindrade i form av personlig assistent. Detta gäller oberoende om personen har privat personlig assistans eller inte.

Kommunerna ansvarar för förskrivning till vårdtagare i särskilt boende, olika former av avlastning- och korttidsboende, personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och till personen i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården.

Sjukvårdshuvudmannen har ansvar för vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som får förskrivningsrätt. Detta regleras i författningarna och ska ske i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Statsbidraget som baseras på invånarantalet i länet, gäller för personer i ordinärt boende. Landstinget och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Asyl och flyktingsfrågor Landstinget Värmland administrerar kostnaderna för asylsökande i Värmland. Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt, se flik Rätt att få inkontinenshjälpmedel.