Handbok för hjälpmedelsverksamhet

1. Inledning 

1.1 Handbokens syfte

2. Hjälpmedelsorganisation i Värmland

2.1 Hjälpmedelsnämnden Värmland
2.2 Nätverket för hjälpmedelsfrågor
2.3 Riktlinjegruppen 

3. Brukarmedverkan

Brukarmedverkan 

4. Ansvarsbeskrvning inom hjälpmedelsverksamhet 

Ansvarsbeskrvning inom hjälpmedelsverksamhet 

5. Definition av hjälpmedel

5.1 Alllmänt
5.2 Personliga hjälpmedel
5.3 Medicintekniska produkter
5.4 ISO-klassificering
5.5 Grundutrustning
5.6 Hjälpmedel utanför hjälpmedelsnämndens område

6 Vem kan få hjälpmedel? (allmänna regler)

6.1 Bosatt inom Värmland
6.2 Personer som tillfällligt vistas i annat län
6.3 Utomlänsvård
6.4 Svensk medborgare bosatt i utlandet
6.5 Utländska medborgare
6.6 Asylsökande 
6.7 Fritidsboende och hjälpmedel

7. Villkor för lån av hjälpmedel

7.1 Brukarens ansvar
7.2 Försäkringar
7.3 Flyttning
7.4 Avgifter och hyra
7.5 Missnöje/överklagan

8. Förskrivning av hjälpmedel

8.1 Kompetenskrav på förskrivare
8.2 Förskrivningsprocessen
8.3 Specialanpassning

9. Sortimentsgruppsarbete

9.1 Sortimentsgruppsarbete och upphandling
9.2 Sortimentsgruppsarbete Syfte och mål

10. Produktsäkerhet

10.1 CE-märkning
10.2 Bruksanvisning
10.3 Teknisk service
10.4 Miljöaspekter
10.5 Smittförande gods
10.6 Avvikelsehantering (tillbud och olyckor)

11. Nationella myndigheter och organisationer

11.1 Myndigheten för delaktighet
11.2 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO
11.3 Läkemedelsverket
11.4 Boverket

12. Verksamheter utanför hjälpmedelsnämndens ansvarsområde som hanterar hjälpmedel och vissa förbrukningsartiklar

Verksamheter utanför hjälpmedelsnämndens ansvarsområde som hanterar hjälpmedel och vissa förbrukningsartiklar

13. Andra bidrags- och stödformer

13.1 Hjälpmedel i arbetslivet
13.2 Bostadsanpassning
13.3 Hjälpmedel i skolan

14. Författningar

Författningar