Ersättningsmodell

Ersättningsmodell för Vårdval Fysioterapi

I Vårdval fysioterapi används samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga anslutna fysioterapeuter, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan enheter i privat och Landstingets egen regi görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Landstinget i Värmland har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift till de privata fysioterapeuter som är anslutna till Vårdval Fysioterapi.

Ersättningsmodellen för Vårdval Fysioterapi består av följande delar:

1. Fast ersättning med prestationskrav

2. Ersättning för service- administration- och lokaltillägg (SAL) till de privata utförarna

3. Ersättning för ej avdragsgill mervärdesskatt till de privata utförarna

Ersättningen betalas ut varje månad, månaden efter verksamhetsmånad. Den patientavgift som tas ut ses som ett förskott på den ersättning som Landstinget i Värmland betalar ut.

Ersättning för besök gjorda av personer som inte är folkbokförda i Värmland utgår enligt särskilda regelverk. Särskilda riktade statsbidrag samt regionala satsningar och uppdrag kan tillkomma. Det finns ingen möjlighet att lyfta ytterligare ersättning för det avsedda uppdraget utöver vad som framgår i förfrågningsunderlaget och på denna hemsida.

Landstinget i Värmland har rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen. Vid varje nytt budgetbeslut kan Landstinget i Värmland besluta att den totala resursen för Vårdval Fysioterapi ändras med hänsyn tagen till nya ekonomiska förutsättningar.