Ansökan

Här finns information till dig som vill ansöka om godkännande i vårdval fysioterapi.

 

Ansökan utgörs av en blankett till aktuellt vårdval som ska besvaras och insändas tillsammans med i förfrågningsunderlagets övriga efterfrågade uppgifter. Ansökan ska avse hela det redovisade uppdraget.

Ansökan ska vara skriven på svenska och undertecknad av behörig företrädare hos sökanden/vårdgivaren. Kopia på den kompletta ansökan inklusive bilagor ska bifogas på USB-minne. 

Märk kuvertet med: Ansökan ”Vårdval fysioterapi”.

Handläggningstiden fram till beslut beräknas uppgå till ca tre månader. Efter att ansökan godkänts startar införandeprocessen tillsammans med vårdgivaren. Tiden mellan beslut om godkännande och driftstart kan uppgå till ytterligare fyra månader.