Krav- och kvalitetsboken

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Förfrågningsunderlag 2017, fastställd av landstingsfullmäktige 2016-11-30, budget fördelad och fastställd av landstingsstyrelsen 2016-12-13. Utlagd 2016-12-21.

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 till del 1, Avtalsmall

Bilaga 1:2 till del 1 IT

Del 2, Vårdcentral

Bilaga 2:1 till del 2, Jourområden

Bilaga 2:2 till del 2, Basmodell för uppföljning

Bilaga 2:3 till del 2, Ersättning

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och ungdomsmottagning

Del 4, Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler

 

Förfrågningsunderlag 2016, fastställd av landstingsfullmäktige i juni 2015, budget fördelad i oktober 2015, version 1.0 utlagd 2015-10-27

Del 1, allmänna villkor

Del 2, vårdcentral

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning

Del 4, tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler

Basmodell för uppföljning av Primärvård 

Bildserie som visar förändring av ersättning mellan år 2016 och 2015.

Förfrågningsunderlag (Krav- och kvalitetsbok) år 2015

Del 1, allmänna villkor

Del 2, vårdcentral

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning

Del 4, tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler 

Specificering av särskilda updprag och målrelaterade ersättningar 2015

 

Nationella lagar och riktlinjer

Lagen om vårdval (LOV) (Proposition 2008/09:29)
Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
FN:s Barnkonvention
God Vård (Socialstyrelsen, riktlinjer)
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande, (SFS 2008:344)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), (SFS 1993:387)
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)
Offentlighets och sekretesslag (SFS 2009:400)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
Landstingens krisberedskap
Nationella IT-strategin för vård och omsorg (mars 2006)
Kommunallagen (SFS 1991:900)
Lag om skydd för företagshemligheter (SFS 1990:409)
Personuppgiftslag (SFS 1998:204)
Hyreslagen, kap 12 i Jordabalkslagen (SFS 1970:994)

Dokument från Landstinget i Värmland

Landstingsplan för Landstinget i Värmland
Hälso- och sjukvård, tandvård för asylsökande (2009)
Asyl- och flyktingfrågor, allmän information (2009-10-12)
Basåtagande för psykosocial kompetens/kurator vid länets vårdcentraler


Bilagor:

Ansvars- och arbetsfördelning (mellan division allmänmedicin och division psykiatri beträffande patienter med psykiatrisk problematik)
Vårdplanering
Division allmänmedicins verksamhet i Värmland under jour/beredskapstid (Arbetsbeskrivning, 2009-07-01)
Division allmänmedicins verksamhet i Värmland under jour/beredskapstid (Beskrivning, 2009-07-01)
Implementeringsplan för rehabiliteringsgarantin (2009-02-26)
Rehabiliteringsplan 2009
Kvalitetskrav för multimodal rehabilitering inom primärvården (2009-05-15)
Kvalitetskrav för medicinska bedömningsteam (2009-05-15)
Kravspecifikation för barnhälsovården (2016-08-03)
Kravspecifikation för verksamheten vid Barnmorskemottagningarna (Vårdrutin, 2009-09-24)
Riktlinjer för ungdomsmottagningar (november 2005)
Uppdragsbeskrivning för mödrahälsovården (MHV), (feb 2017)
Uppdragsbeskrivning för barnhälsovården (BHV), (feb 2017)
Forskning- och utvecklingsuppdrag, (Landstinget i Värmland)
Forskning- och utvecklingsuppdrag, (Sverige)
Läkemedel
Hjälpmedel
Medicinsk service
Tolk
Patientinformation
Smittskydd Värmland
Miljö
Informationssäkerhet (2001)

Övrigt

1177
Statskontoret