Vuxnas psykiska hälsa

Det psykiska välbefinnandet påverkas av olika faktorer som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, olika former av utsatthet, sociala relationer eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor.

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem och flera undersökningar visar på kraftiga ökningar under 1990-talet bland unga. Ökningen har avstannat men är fortfarande på en hög nivå. En tredjedel av unga kvinnor och 20 procent av unga män i Värmland har nedsatt psykiskt välbefinnande. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett mått som fångar alltifrån vardagsproblem med symptom som trötthet, stress, huvudvärk och sömnproblem till vårdkrävande psykisk problematik. 

Mål inom vuxnas psykiska hälsa enligt folkhälsostrategin:

  • fler upplever psykiskt välbefinnande
  • färre antal självmordsförsök och självmord
  • tryggare och mer stimulerande fysisk och social livsmiljö