Vuxnas psykiska hälsa

Det psykiska välbefinnandet påverkas av olika faktorer som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, olika former av utsatthet, sociala relationer eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor.

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem. I Värmland kan man exempelvis se att flest personer i landet hämtade ut antidepressiva läkemedel under 2016, sett till befolkningen. Se artikel Störst andel antidepressiv medicin i Värmland (svt). En tredjedel av unga kvinnor och 20 procent av unga män i Värmland har nedsatt psykiskt välbefinnande. Landstinget arbetar aktivt med att minska den psykiska ohälsan, bland annat finns länsgemensamma planer för att förbättra den psykiska hälsan i länet, exempel på detta är plan för suicidprevention och plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa - Länsgemensam kartläggning, analys och handlingsplan - Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa (kortversion).

Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett mått som fångar alltifrån vardagsproblem med symptom som trötthet, stress, huvudvärk och sömnproblem till vårdkrävande psykisk problematik. 

Mål inom vuxnas psykiska hälsa enligt folkhälsostrategin:

  • fler upplever psykiskt välbefinnande
  • färre antal självmordsförsök och självmord
  • tryggare och mer stimulerande fysisk och social livsmiljö

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem. I Värmland kan man exempelvis se att flest personer i landet hämtade ut antidepressiva läkemedel under 2016, sett till befolkningen. En tredjedel av unga kvinnor och 20 procent av unga män i Värmland har nedsatt psykiskt välbefinnande. Landstinget arbetar aktivt med att minska den psykiska ohälsan, bland annat har länsgemensamma planer för att förbättra den psykiska hälsan i länet, exempel på detta är plan för suicidprevention och plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa.