Våld i nära relationer

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett liv där våld eller hot om våld förekommer påverkar hälsan negativt. Därför måste våld som orsak till sjukdom och ohälsa undersökas för att kunna erbjuda god vård.

Begreppet våld i nära relation

Våld i nära relation innefattar allt våld som kan inträffa inom familjen eller av någon man står i beroendeställning till eller av någon man har eller har haft en nära relation till. Våld i nära relation kan anta olika former: fysiskt, psykiskt, sexuellt eller som ett materiellt berövande. Formerna förekommer ofta i kombination.Våld i nära relation kan anta olika former: fysiskt, psykiskt, sexuellt eller som ett materiellt berövande. Formerna förekommer ofta i kombination. Genom att ställa frågor om våld och berätta om konsekvenserna för hälsan visar hälso- och sjukvården att våld är ett oacceptabelt beteende.

Handlingsplan Våld i nära relationer 2010-2014 finns för landstingets arbete och den är godkänd av landstingsstyrelsen.

Vårdprogram för Våld i nära relationer gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Verksamhetschefen ansvarar för implementering och att vårdrutiner skapas.