Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland arbetar utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för att förbättra levnadsvanorna i befolkningen.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ger rekommendationer om evidensbaserade metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana. Följande levandavanor ingår:

  • tobaksbruk
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor

Utifrån de nationella riktlinjerna finns ett landstingsövergripande vårdprogram , som ska ses grund för framtagande av verksamhetsspecifika vårdrutiner. Vårdprogrammet omfattar alla patienter 18 år och äldre och omfattar alla landstingets verksamheter.

Samtalet mellan vårdpersonal och patient är centralt och rådgivningen ska ske i tre åtgärdsnivåer: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Socialstyrelsen rekommenderar KBT eller motiverande samtal som metod.

För de fyra olika områdena finns rangordning av åtgärder beroende av olika tillstånd (tex vid graviditet, inför operation och amning) och sjukdomar. Verksamhetschef ansvarar för att implementera vårdprogrammet i verksamheten genom att ta ram riktlinjer och rutiner för verksamheten.

Vid identifiering av ohälsosamma levnadsvanor kan broschyren Goda levnadsvanor göra skillnad användas. Denkan beställas i tryckt version från Lise-Lott Brunzell

Resultatet dokumenteras i levnadsvanemallen i journalsystemet Cosmic.