Alkoholprevention

Alkoholbruk är orsak till stora folkhälsoproblem och är en bakomliggande faktor vid många reguljära sjukbesök, liksom vid olyckor och skador efter våldssituationer.

Det ska vara lätt för vårdpersonal att ta upp frågan om alkohol i mötet med patienten. Landstinget i Värmland har under flera år anordnat utbildningar i att använda verktyg och förhållningssätt att hjälpa människor till förändring på deras egna villkor.

Riskbruk av alkohol

Att ha en riskfylld alkoholkonsumtion innebär inte nödvändigtvis att man har märkt några negativa konsekvenser. Men det finns en risk för att man förr eller senare utvecklar en rad negativa konsekvenser såsom problem med relationer med närstående och vänner, sömnproblem, ångest och depression, olycksfallsskador, högt blodtryck m.m.

Identifiera riskbruk av alkohol genom frågorna i ”Testa dina levnadsvanor” eller via frågorna i AUDIT-formuläret.

Riskkonsumtion

  • För kvinnor en konsumtion av mer än 9 standardglas per vecka eller 1 eller fler intensivdrickartillfällen per månad.
  • För män en konsumtion av mer än 14 standardglas per vecka eller 1 eller fler intensivdrickartillfällen per månad.
  • För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.

 

”Rådgivande samtal” med återkoppling av resultatet

Vid poäng som tyder på en riskkonsumtion av alkohol är kort rådgivning på cirka 10-15 minuter en evidensbaserad åtgärd med stor effekt.

De flesta ändrar själva sina alkoholvanor bara man blir medveten om att vanorna kan vara riskabla. Denna korta rådgivning kan utföras av nästan all personal i alla vårdformer såväl primärvård, slutenvård, som öppen vård. Skriftlig information kan vara ett stöd och komplement när du informerar. Informera om självhjälpsmaterial som hjälper till att reflektera över den egna alkoholkonsumtionen.

 

TEST: Alkohol, 7 frågor om dina alkoholvanor