Folkhälsa i siffror

Landstinget kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet.

Samhällets hälsoutveckling

Grundläggande för folkhälsoarbetet är god kännedom dels om hälsotillståndet och hälsoutvecklingen i befolkningen, dels om de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för folkhälsan.

Landstinget kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet. Vårt arbete är att belysa sambanden mellan befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Vi följer också folkhälsoutvecklingen över tid.

Ett av våra fokusområden är ojämlik hälsa, det vill säga skillnaderna i hälsa mellan grupper i befolkningen eller geografiska områden. 

 

Ungdomars drogvanor

Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor. Undersökningen ger underlag till planering, uppföljning och utvärdering av ANDT-insatser.

Kommuner, friskolor, länssamordnare för ANDT-frågor och Landstinget i Värmland samverkar i planering och genomförande av drogvaneundersökningen som sker vartannat år. Den sker via en webbenkät till elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 och genomförs under skoltid.

Drogvanor årskurs 9 Värmland år 2017

Drogvanor gymnasiet årskurs 2 Värmland år 2017

Drogvanor årskurs 9 Värmland år 2015

Drogvanor gymnasiet årskurs 2 Värmland år 2015

 

Elevhälsodatabasen ELSA

Elevhälsodatabasen ELSA ger en övergripande bild av hälsoläget bland elever 6-17 år i Värmland. Genom årliga sammanställningar av barn och ungas hälsa och utveckling på kommun- och länsnivå bidrar databasen med underlag för främjande och förebyggande insatser inom bland annat landstings verksamheter, skola och elevhälsa.

Databasen består av avidentifierad data från elevers hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1 och är ett samarbete mellan alla kommuner i länet och Landstinget i Värmland.

Förskoleklass Värmland år 2013-2014

Årskurs 4 Värmland år 2013-2014

Årskurs 7 Värmland år 2013-2014

Gymnasiet årskurs 1 Värmland år 2013-2014

 

Om Värmlänningarna

Om Värmlänningarna innehåller sammanställd information om demografi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i den värmländska befolkningen på läns- och kommunnivå. Rapportern syftar till att ge underlag för landstingets och kommunernas planering av hälso- och sjukvård samt folkhälsoinsatser.

Om värmlänningarna år 2017

 

Liv & hälsa 2017

Liv och hälsa är en stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur befolkningen i Värmland mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering av hälsofrämjande och förebyggande insatser och för den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. Undersökningens storlek innebär att resultaten går att redovisa på kommunnivå vilket är värdefullt för kommunernas planering.

Resultaten av undersökningarna publiceras i form av folkhälsorapporter som innehåller aktuellt hälsoläge, jämförelser med tidigare års undersökningar samt knyter an till forskning inom området.

Snabbfakta om undersökningen
Vart fjärde år genomförs undersökningen Liv och hälsa av Landstinget i Värmland, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Den senaste undersökningen gjordes 2017.

En första rapport som baseras på 2017 års undersökning publiceras nu med resultat för regionen:
Liv & hälsa i Mellansverige 2017

 

Personskador

Personskador som inträffar i samband med olyckshändelser är ett stort folkhälsoproblem. Läs mer om personskador.