Befolkningsdata

Landstinget kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet.

Samhällets hälsoutveckling

Grundläggande för folkhälsoarbetet är god kännedom dels om hälsotillståndet och hälsoutvecklingen i befolkningen, dels om de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för folkhälsan.

Landstinget kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet. Vårt arbete är att belysa sambanden mellan befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Vi följer också folkhälsoutvecklingen över tid.

Ett av våra fokusområden är ojämlik hälsa, det vill säga skillnaderna i hälsa mellan grupper i befolkningen eller geografiska områden. 

 

Ungdomars drogvanor

Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor. Undersökningen ger underlag till planering, uppföljning och utvärdering av ANDT-insatser.

Kommuner, friskolor, länssamordnare för ANDT-frågor och Landstinget i Värmland samverkar i planering och genomförande av drogvaneundersökningen som sker vartannat år. Den sker via en webbenkät till elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 och genomförs under skoltid.
 

Elevhälsodatabasen ELSA

Elevhälsodatabasen ELSA ger en övergripande bild av hälsoläget bland elever 6-17 år i Värmland. Genom årliga sammanställningar av barn och ungas hälsa och utveckling på kommun- och länsnivå bidrar databasen med underlag för främjande och förebyggande insatser inom bland annat landstings verksamheter, skola och elevhälsa.

Databasen består av avidentifierad data från elevers hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1 och är ett samarbete mellan alla kommuner i länet och Landstinget i Värmland.

Förskoleklass Värmland år 2013-2014

Årskurs 4 Värmland år 2013-2014

Årskurs 7 Värmland år 2013-2014

Gymnasiet årskurs 1 Värmland år 2013-2014

 

Om Värmlänningarna

Om Värmlänningarna innehåller sammanställd information om demografi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i den värmländska befolkningen på läns- och kommunnivå. Rapportern syftar till att ge underlag för landstingets och kommunernas planering av hälso- och sjukvård samt folkhälsoinsatser.

Om värmlänningarna år 2017

Liv & hälsa 2017

Liv & hälsa är en stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.Syftet med undersökningen är att ta reda på hur befolkningen i Värmland mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering av hälsofrämjande och förebyggande insatser och för den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. Undersökningens storlek innebär att resultaten går att redovisa på kommunnivå vilket är värdefullt för kommunernas planering.

Resultaten av undersökningarna publiceras i form av folkhälsorapporter som innehåller aktuellt hälsoläge, jämförelser med tidigare års undersökningar samt knyter an till forskning inom området.

Snabbfakta om undersökningen

Vart fjärde år genomförs undersökningen Liv & hälsa av Landstinget i Värmland, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Den senaste undersökningen gjordes 2012.

Värmlänningarnas liv och hälsa år 2012

Värmlänningarnas liv och hälsa år 2012 - tabeller

Liv och hälsa år 2012 - frågeformulär

 

Personskador

Personskador som inträffar i samband med olyckshändelser är ett stort folkhälsoproblem. Läs mer om personskador.