Befolkningsdata

Landstinget kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet.

Samhällets hälsoutveckling

Grundläggande för folkhälsoarbetet är god kännedom dels om hälsotillståndet och hälsoutvecklingen i befolkningen, dels om de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för folkhälsan.

Landstinget kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet. Vårt arbete är att belysa sambanden mellan befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Vi följer också folkhälsoutvecklingen över tid.

Ett av våra fokusområden är ojämlik hälsa, det vill säga skillnaderna i hälsa mellan grupper i befolkningen eller geografiska områden. 

 

Ungdomars drogvanor

Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor. Undersökningen ger underlag till planering, uppföljning och utvärdering av ANDT-insatser.

Kommuner, friskolor, länssamordnare för ANDT-frågor och Landstinget i Värmland samverkar i planering och genomförande av drogvaneundersökningen som sker vartannat år. Den sker via en webbenkät till elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 och genomförs under skoltid.
 

Elevhälsodatabasen ELSA

Elevhälsodatabasen ELSA ger en övergripande bild av hälsoläget bland elever 6-17 år i Värmland. Genom årliga sammanställningar av barn och ungas hälsa och utveckling på kommun- och länsnivå bidrar databasen med underlag för främjande och förebyggande insatser inom bland annat landstings verksamheter, skola och elevhälsa.

Databasen består av avidentifierad data från elevers hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1 och är ett samarbete mellan alla kommuner i länet och Landstinget i Värmland.

Förskoleklass Värmland år 2013-2014

Årskurs 4 Värmland år 2013-2014

Årskurs 7 Värmland år 2013-2014

Gymnasiet årskurs 1 Värmland år 2013-2014

 

Om Värmlänningarna

Om Värmlänningarna innehåller sammanställd information om demografi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i den värmländska befolkningen på läns- och kommunnivå. Rapportern syftar till att ge underlag för landstingets och kommunernas planering av hälso- och sjukvård samt folkhälsoinsatser.

Om värmlänningarna år 2015

Liv och hälsa

Landstinget i Värmland genomför tillsammans med Karlstads universitet regelbundet stora folkhälsoenkäter som presenteras i rapportform. Rapporterna visar hälsoläget, levnadsvanor och livsvillkor i länet, det vill säga hur värmlänningarna lever och mår. Rapporterna är underlag för hur landstinget arbetar med folkhälsofrågor, men det är också viktigt underlag för kommunernas folkhälso- och planeringsarbete. Den senaste undersökningen gjordes 2012.

Värmlänningarnas liv och hälsa år 2012

Värmlänningarnas liv och hälsa år 2012 - tabeller

Liv och hälsa år 2012 - frågeformulär

 

Personskador

Personskador som inträffar i samband med olyckshändelser är ett stort folkhälsoproblem. Läs mer om personskador.