Barn - övervikt och fetma

Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma. Det framkommer i Folkhälsans utveckling - årsrapport 2017 från Folkhälsomyndigheten.

De senaste decennierna har det varit alarmerande med den snabba utvecklingen av övervikt och fetma som har skett bland barn och ungdomar. Idag ser vi en viss avplaning i utvecklingen av barnövervikt främst bland förskolebarn, men förekomsten är fortfarande väldigt hög. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver fetma hos barn som en av vår tids största folkhälsoutmaningar.

Många faktorer har betydelse

Forskning pekar på att många faktorer är inblandade i utveckling av övervikt och fetma, bland annat ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella som in sin tur påverkar varandra. För att lyckas i arbetet med att förebygga övervikt hos barn och unga behövs därför arbete inom många olika områden och med många olika aktörer. Det krävs samsyn och gemensamma krafttag för att angripa problemet.

En gemensam länsstrategi för Värmland

Landstinget, kommunerna, Friskvården i Värmland och Värmlands idrottsförbund har tillsammans tagit fram en Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland (kortversion).

Under hösten 2016 bildades ett länsnätverk som består av representanter från länets samtliga kommuner, Värmlands idrottsförbund, Friskvården i Värmland och Landstinget i Värmland.  Syftet med länsnätverket är att förbättra inblicken i varandras arbete, stötta varandra, ta del av goda exempel samt följa upp och utvärdera det gemensamma arbetet med länsstrategin.

Kommunikationsplan och presentationsmaterial

Kommunikationsplanen beskriver bland annat länsnätverkets organisation och ansvarsfördelningen.
Kommunikationsplan

En grundtext och en powerpoint att använda vid presentationer finns till förfogande för länsnätverkets medlemmar.
Grundtext barn och levnadsvanor
Powerpoint länsstrategi barn och ungas övervikt

 

Kontaktpersoner

Sammankallande i länsnätverket
Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland

Sammankallande i länsarbetsgrupp Region Värmland
Eva Hamnebo, kost- och städchef, Grums kommun

Sammankallande klinisk samordningsgrupp
Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare, Landstinget i Värmland

 

Relaterad information

Kostråd för barn och ungdomar (Livsmedelsverket)

Rekommendation fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten)

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar - prevention och behandling (vårdprogram Uppsala-Örebroregionen)

Folkhälsans utveckling - årsrapport 2017 (Folkhälsomyndigheten)

Fördjupad kunskap

Forskare vid Göteborgs universitet har sammanställt forskningsresultat som kan vara till nytta i ett förebyggande arbete mot fetma i en bok.
Forskning för en friskare generation Levnadsförhållanden, vanor och hälsosam vikt