Barn - övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem bland barn och ungdomar i Sverige liksom i övriga västvärlden.

Världshälsoorganisationen (WHO) benämner det som en global epidemi. Idag räknar man med att cirka 20 procent av alla tioåringar i Sverige, och 30 procent i Värmland, är överviktiga.

Barn och ungdomar med övervikt och fetma har betydligt ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och psykosociala problem än normalviktiga barn.

Många faktorer har betydelse

Forskning pekar på att många faktorer är inblandade i utveckling av övervikt och fetma, bland annat ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella som in sin tur påverkar varandra. Sociala faktorer är förmodligen en mycket viktig faktor; vi vet att fetma hos både barn och vuxna är betydligt vanligare bland dem som har sämre ekonomiska förhållanden.

Förebyggande strategier och behandling

I landstinget har arbete påbörjats inom flera verksamheter  för att fånga upp och erbjuda behandling till barn med övervikt och fetma. Att utveckla och verka för hälsofrämjande och förebyggande strategier är också en viktig uppgift. I landstinget har mödra-och barnhälsovård, folktandvård, familjecentraler, ungdomsmottagningar med flera en viktig roll i det förebyggande arbetet. I kommunen utgör förskola och skola centrala arenor.

Strategidokument

Strategidokumentet är en samverkan mellan Lands­tinget i Värmland, Värmlands idrottsförbund, Friskvården i Värmland, Värmlands alla 16 kommuner och Region Värmland.

Strategidokumentet är indelat i fyra delmål: främja goda matvanor, främja ökad fysisk aktivitet, utveckla sam­verkan mellan förebyggande och behandling och ökad kunskap och utvecklad kommunikation. Varje delmål har en aktivitetsplan med insatser som krävs för att uppnå de uppsatta målen.

Implementeringsarbetet leds av strategidokumentets arbetsgrupp via Region Värmland.  Strategin ligger inom en av de fyra utmaningarna/områdena i Nya Perspektivs arbete.

Länssamverkan kring övervikt och fetma bland barn – prevention och behandling

I Länssamverkansgruppen kring övervikt och fetma bland barn – prevention och behandling ingår barnhälsovården, barnmottagning, obesitasmottagning och skolhälsovården.

Syftet med länssamverkan är att öka och förbättra samarbetet mellan vårdnivåerna för bättre prevention samt bästa möjliga vård och behandling av barn och unga med övervikt och fetma. 

Vårdnivå 

Verksamhet

Uppgift

 Vårdnivå 1

Barnhälsovård och skolhälsovård

Hälsofrämjande primärprevention

 Vårdnivå 2

Primärvård/barnläkare i öppen vård, barnmottagning

Utredning, konsultation och behandling av barn och ungdomar med övervikt och fetma

 Vårdnivå 3

 Obesitas mottagning

Utredning, konsultation och behandling av barn och unga med svår fetma