Barn och ungas hälsa

Generellt sett har svenska barn en god hälsa och internationella jämförelser visar att svenska barn upplever sig vara friskare än barn i andra länder.

Men det finns en del oroande tecken. Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar tycks utvecklas i motsatt riktning. Förekomst av övervikt och fetma har ökat liksom diabetes. Allergier och astma har ökat och är numera de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Dessutom vi ser en ökande skillnad i hälsa där socioekonomiska faktorer spelar en avgörande roll.

Första levnadsåren har stor betydelse

Den stora ojämlikheten när det gäller barns hälsa och hälsoutveckling är av särskilt stor betydelse eftersom det har visat sig att hälsan under de första levnadsåren sannolikt har en stor betydelse för hälsoutvecklingen under senare livet. Låg födelsevikt ökar exempelvis risken för att råka ut för hjärtsjukdom i vuxen ålder.

Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor

Mål 3 är ett av Sveriges elva nationella folkhälsomål. I mål 3 - Barn och ungas uppväxtvillkor, se länk i högerspalten, står att trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungas hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda uppväxtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av barn och ungas levnadsvanor.

Samverkan för folkhälsa

I Värmland har vi därför satsat mycket på att utveckla arenor för samverkan där hälsofrämjande och förebyggande arbete har starkt fokus. Ett effektivt och framgångsrikt folkhälsoarbete kräver att flera samhällssektorer är delaktiga, därför blir ett sektorsövergripande arbete med landsting, kommuner, stat och folkrörelser viktigt i vårt läns folkhälsoarbete.

Nationellt nätverk för barn- och ungdomsfrågor

Landstinget i Värmland tog, tillsammans med Landstinget i Gävleborg och Landstinget i Västmanland och Sveriges kommuner och landsting (SKL), initiativ till att bilda ett nationellt nätverk för barn och ungdomsfrågor. Idag har samtliga landsting och regioner representanter i detta nätverk. FN:s konvention om barnets rättigheter var en viktig anledning till att nätverket bildades. Barnkonventionen är grunden i nätverket som för övrigt verkar för att lyfta frågor som erfarenhetsåterföring mellan landsting och regioner, barnkompetens inom hälso- och sjukvården, samverkansfrågor mellan landsting och kommuner, organisatoriska frågor kring barnhälsovård och skolhälsovård med mera.

För Landstinget i Värmland finns följande kontaktpersoner i nätverket. Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälsostrateg, Folkhälsa och samhällsmedicin och Elisabet Olsson, lekterapeut, barn- och ungdomsmedicin.
Nätverket leds av Elizabeth Englundh på SKL.