Folkhälsoarbete och befolkningsdata

Landstinget i Värmland ska med kunskap, kvalitet och känsla främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla. (Landstingets verksamhetsidé)

Siluetter av människor

Liv & hälsa 2017

Under mars 2017 har nästan 14 500 värmlänningar fått frågeformuläret Liv & hälsa 2017 i sin brevlåda. Liv & hälsa är en stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur befolkningen i Värmland mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering av hälsofrämjande och förebyggande insatser och för den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. Undersökningens storlek innebär att resultaten går att redovisa på kommunnivå vilket är värdefullt för kommunernas planering.

Resultaten av undersökningarna publiceras i form av folkhälsorapporter som innehåller aktuellt hälsoläge, jämförelser med tidigare års undersökningar samt knyter an till forskning inom området.

Snabbfakta om undersökningen

Vart fjärde år genomförs undersökningen Liv & hälsa av Landstinget i Värmland, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

År 2017 sänds nära 14 500 frågeformulär ut till värmlänningar 18 år och äldre. Totalt sänds omkring 78 000 frågeformulär ut till befolkningen i hela området.

Frågeformulären finns i tre versioner, en för varje åldersgrupp; 18–29 år, 30–69 år och 70 år och äldre.

Det finns möjlighet att svara på pappersenkäten eller på webben. På webben finns frågorna även översatta till engelska.

 

Folkhälsostrategi för en god och jämlik hälsa

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning av indikatorer inom området. Tre områden är prioriterade:

  • barn och ungas hälsa
  • levnadsvanor bland vuxna
  • och psykisk hälsa bland vuxna.

Barn och ungas hälsa

Förhållanden i barndomen har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Genom insatser och stöd som gynnar trygga och goda uppväxtvillkor kan barns och ungas hälsa främjas. Barns och ungas hälsa i ett folkhälsoperspektiv innebär att barns behov ska tillgodoses. Att verka för förbättrad psykisk hälsa, genom insatser för att minska ungas användning av alkohol, narkotika, och tobak samt att verka för färre unga med övervikt är olika sätt att förbättra barn och ungas hälsa. Att samtidigt öka kunskapen om barnets egna rättigheter är ett sätt att förbättra barns och ungas hälsa. Läs mer om barn och ungas hälsa.

Levnadsvanor bland vuxna

Människors livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop och påverkas av varandra. Med hälsosamma levnadsvanor menas bland annat en fysiskt aktiv livsstil, hälsosamma matvanor och solvanor, god sexuell hälsa, att avstå från tobak, narkotika och doping, samt ansvarsfull hantering av alkohol och spel. Läs mer om vuxnas levnadsvanor.

Psykisk hälsa bland vuxna

Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, olika former av utsatthet, sociala relationer eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Läs mer om psykisk hälsa bland vuxna.