Om standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regeringen har avsatt totalt två miljarder under 2015-2018 till en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) .

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet. I en första fas togs standardiserade vårdförlopp fram våren 2015 för fem pilotdiagnoser som ska införas 2015. Under hösten 2015 kommer fem till, och under 2016 minst ytterligare fem.

Läs mer om den nationella satsningen Varje dag räknas på Regionala cancercentrum i samverkan.

Införande av standardiserade vårdförloppen

Införandet av de standardiserade vårdförloppen i Landstinget i Värmland är en del av det landstingsövergripande arbetet med verksamhetsöverskridande vårdprocesser och organiseras därför på likvärdigt sätt.

Processansvariga och processteam har tillsats bestående av sjukvårdspersonal och erfarna patienter. Arbetet börjar med en kartläggningsfas, följt av en handlingsplan för respektive vårdprocess som ska stödja införandearbetet. Vårdkedjan kommer ibland att korsas mellan de olika diagnoserna, vilket ställer krav på ett samordnat införande i hela landstinget.

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
+4654191191
Charlotta.Gestblom@liv.se

Eva Eriksson
Utvecklingsledare, samordnare cancerrådet
eva.eriksson@liv.se