Cancerstrategi

Här hittar du information om hur Landstinget i Värmland arbetar för att utveckla och förbättra cancersjukvården både nationellt och lokalt.

Den nationella cancerstrategin från 2009 föreslår för den framtida cancersjukvården i Sverige ett antal åtgärder och förslag på hur landsting och regioner på ett resurseffektivt sätt kan möta de utmaningar som cancersjukvården står inför. Syftet med strategin är att utveckla och förbättra cancersjukvården i Sverige.

Cancerstrategins fem övergripande mål:

  • Minska risken att insjukna i cancer.
  • Förbättra omhändertagandet.
  • Förlänga överlevnad och förbättra livskvaliteten efter diagnos.
  • Minska regionala skillnader i överlevnad.
  • Minska skillnad mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.

Cancerstrategin genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Till grund för implementeringen hos sjukvårdshuvudmännen ligger en årlig överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer om Sveriges kommuner och landstings arbete för utveckling av cancervården.

Regionalt utvecklingsarbete

För att införa den nationella cancerstrategin har ett antal regionala cancercentrum bildats för den samlade cancerverksamheten inom respektive sjukvårdsregion. Regionalt cancercentrum (RCC) är en kunskaps- och kompetensorganisation i sjukvårdsregionen som utgår från den nationella cancerstrategin. RCC bidrar genom regional och nationell samverkan till att cancervården blir mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv.

Cancerstrategi i Värmland

Cancerstrategi i Värmland är ett övergripande projekt med syfte att genomföra och införa egna utvecklingsprojekt i Landstinget i Värmland.

Sedan 2011 satsar vi sju miljoner kronor per år för att stärka landstingets cancervård i enlighet med nationella cancerstrategin. Vårt landsting tillhör regionalt cancercentrum Uppsala-Örebroregionen (RCC Uppsala-Örebro).

Här hittar du nyhetsbrev från RCC Uppsala-Örebro.

Samordnar cancerverksamheten

Tillsammans med andra landsting inom sjukvårdsregionen arbetar Landstinget i Värmland med att samordna cancerverksamheten för att åstadkomma förbättringar inom cancervården. Cancerrådet i Värmland har uppgiften att bland annat bevaka olika utvecklingsområden och implementering av nya behandlingar.

Här hittar du Socialstyrelsens nationella riktlinjer om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.