Avgiftshandbok

Här finns information om vad patienten får betala för vård i Landstinget i Värmland. Vad patienten får betala beror bland annat på var patienten är folkbokförd och vilken vård det gäller.

Kvitton

De patienter som har rätt till vårdförmåner betalar generellt en patientavgift, vilken är en del av den verkliga vårdkostnaden. Om patienten inte har rätt till vårdförmåner kan patienten få betala hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan.

I Patientavgifter och högkostnadsskydd framgår gällande regelverk för Landstinget i Värmland. I Vård av personer från andra länder finns information om vad en patient, som kommer från ett annat land får betala samt vilka underlag som krävs för att styrka rätten till vårdförmåner.

Förslag till förändrade patientavgifter och högkostnadsskydd samordnas inom staben för verksamhets- och ledningsstöd. Generellt så gäller att landstingsfullmäktige vid ett tillfälle per år, beslutar om de förändringar som ska träda i kraft kommande år.

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2017

Den 15 december beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag som innebär att:

 • Öppen sjukvård från den 1 januari 2017 ska bli avgiftsfri för personer som är 85 år eller äldre. Avgiftsfriheten gäller för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet dvs vårdbesök, receptförnyelse, ambulanssjukvård och tandvård för särskilda grupper.
 • Succesivt öka åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och unga. I dag är tandvård avgiftsfri för unga till och med det år de fyller 19. Beslutet innebär att gränsen höjs till 21 år från och med 2017. Från 2018 höjs gränsen till 22 år och från 2019 till 23 år.
 • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna ska vara avgiftsfria för unga under 21 år. Förändringen träder i kraft från den 1 januari 2017.


I slutet av november beslutade landstingsfullmäktige om följande: 

Hjälpmedel

 • Avgifter för ortopedtekniska skor ändras från 650 till 800 kr per par för vuxna och från 350 till 400 kr per par för barn och unga.
 • Avgifter för reparationer, ändringar och förhöjning av skor ändras från 150 till 200 kr.
 • För övriga ortopedtekniska hjälpmedel uppgår avgiften till 200 kr per hjälpmedel från att tidigare varit differentierade.
 • Högkostnadsskyddet för hjälpmedel ändras från 2 200 till 1 100 kr. Ortopedtekniska skor ingår inte i högkostnadsskyddet.
 • Hyresavgifter för hjälpmedel vid behov av tillfälligt eller extra hjälpmedel. Se information  

Glasögonbidrag

 • Samma regelverk om grundbidrag ska gälla för barn och unga (0-19 år), dvs. upp till 800 kr. För barn (0-7 år) som har behov av multifokala glas kvarstår möjligheten att få ett ytterligare bidrag upp till 400 kr. 

Vuxenhabiliteringen

 • Avgiftsfrihet gäller fortsatt för besök inom vuxenhabiliteringen. 

Patienthotellet

 • Serviceavgiften ändras från 50 till 80 kr per dygn. Patienter erbjuds samtidigt fri tillgång till fast telefon med Sverigetäckning. 

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

 • Vid assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ska samma regelverk för avgifter gälla som för gifta par, registrerade partner och sambor, dvs. 200 kr per besök. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. 

Behandling vid Skandionkliniken i Uppsala

 • Landstinget ska följa SKLs rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala och
 • ett regelverk ska tas fram för hur rekommendationen ska tillämpas för patienter från Värmland för exempelvis sjukresor och anhörigas medverkan. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Landstinget inför avgiftsfrihet för:

Receptförnyelse

 • Avgiftsfrihet gäller vid korttidsförskrivning av små mängder av vissa beroendeframkallande läkemedel.