AKO överenskommelser

Här finns rutiner som reglerar samarbetet mellan allmänmedicin och andra vårdgivare och samarbetspartners.

Denna sida är under omarbetning sedan januari 2017, således är många av nedanstående dokument inaktuella.

I nuläget har vi valt att inte släcka ner denna sidan, tanken är att du som användare istället ska söka uppdaterade vårdöverenskommelser i VIDA. En mer lättanvänd vy i VIDA är under utveckling, vilket vi får återkomma till under höstens ALL-möten.
2017-07-09 /Börje Ehinger

 

Allergi
Amning
Astma, KOL och allergi
Asyl
Barn- och ungdomsmedicin
Barnpsykiatri
Beroende
Diabetes
Dödsfall
Endoskopi
Fysiologi
Företagshälsovård
Försäkringsmedicin
Gastroenterologi
Gynekologi
Hudkliniken
Infektion
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Körkort
Laboratoriemedicin
Läkemedel
Neurorehabilitering
Ortopedi
Osteoporos
Palliativ vård
Psykiatri
Radiologi
Rehabilitering
Remisshantering
Reumatologi
Smärta
Spirometri
Tandvård
Telefonlistor
Urologi
Vuxenhabilitering
Våld
Ögon
Öron- näsa- hals
Övrigt


 

 

 Allergi, astma och KOL 


ASIT-behandling vid allergisk rhinokonjunktivit, Se VIDA VÅR-11081

Forum för födoämnesallergi. Under "broschyrer" finns formulär att användas vid utredning.

Symptomtrösklar - förhållandet mellan belastning och tröskel

Astma KOL Allergi nätverkets hemsidaf


Astma hos barn - vårdrutin akutbehandling 

Stadie indelning vid bedömning av akut astma, barn

Astma-KOL-allerginätverkets hemsida

Spirometri i LiV - referensmaterial för vuxna

Spirometri i LiV - bilaga referensmaterial för vuxna

Spirometri, checklista punkter för kvalitetsuppföljning

Nationella riktlinjer KOL astma 

Amning


Amningskomplikationer - vårdprogram

Amningsstrategi - vårdprogram 

Asyl 


Rutiner och provtagningar av asylsökande 

 

Barn- och ungdomsmedicin


Allergi och/eller astma hos barn och ungdomar

Astma - vårdrutin akutbehandling

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar - regionalt vårdprogram

Remissrutiner övervikt barn

Övervikt barn - vårdrutiner

Idrottande barn och ungdomar - riktlinjer kring utredning av misstänkta hjärtsymtom, Se Vida VÅR-11083


Remittering av barn och ungdomar i Värmland, se VIDA VÅR-11095

Rikshandboken - BHV

Rotavirus, vaccination

Samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin och division allmänmedicin - angående sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar

Urinodling på barn - instruktion 

Urinodling på barn - patient/föräldrainstruktion

UVI - överenskommelse angående utredning av barn med UVI

Öronvärk barn - vårdrutin

 

Barnpsykiatri


ADHD

Barn och unga i risk- och missbruk

Körkortsintyg, handläggning inom BUP

Psykiatrisk problematik hos barn och ungdomar - arbets- och ansvarsfördelning

Sjukskrivning överenskommelse mellan division allmänmedicin och psykiatri gällande föräldrar till psykiskt sjuka barn 

Överrapportering till flera vuxenverksamheter för patienter med autismspektrumtillstånd samt psykiskt tilläggsproblematik - vårdrutin

Överrapportering, schema

 

Beroende (alkohol, droger och dopning)


LVM Blankett läkarintyg

LVM-rutin 

LVM,närområdesplan Karlstad jourschema.pdf

Barn och unga i risk- och missbruk  

Beroende, länsöverenskommelse

  

Diabetes


Diabetes mellitus - riktlinjer för opportunistisk screening

Diabetes mellitus - fotinfektioner hos patienter med diabetes mellitus

Fotterapi inom allmänmedicin

Graviditetsdiabetes, uppföljning post partum

HbA1C som kompletterande metod vid diagnos av diabetes mellitus

Multidisciplinärt diabetesfotteam, centralsjukhuset - checklista

Multidisciplinärt diabetesfotteam i Värmland - riktlinjer

NDR - registrering

NDR - patientinformation

Ordination enligt generella direktiv, delegation till distriktssköterska

Vårdnivå, riktlinje

Ögonbottenundersökning - kompletterande remiss  

 

Dödsfall 


Bårhusblankett

Sjuksköterskas bistånd till läkare vid konstaterande av dödsfall, intyg om kompetens

Dödsfall utanför sjukhus - ambulanssjukvårdens uppdrag

Dödsfall utanför sjukhus - landstingsgemensam rutin, arbetsfördelning

Dödsfall, distriktssköterskans medverkande vid konstaterande, bilaga till Dödsfall utanför sjukhuset, ifyllbar blankett

Dokument konstaterade av dödsfall utanför sjukhus 161207

Obduktion och bårhus, länk

Information nytt avtal transport av avliden reviderad 2016-11-15

 

Endoskopi


Endoskopi - krav på utlåtande

Gastroskopi - indikationer på alarmsymtom

Tarmrengöring inför coloskopi

 

Fysiologi


Remittentanvisning arbetsprov

Remittentanvisning EKO

Indikationer för ekokardiografi

Remittentanvisning EEG

Remittentanvisning långtidsregistrering

Remittentanvisning utr av blåsljud på hjärtat

Remittentanvisning utr av hjärtsvikt

Ankeltrycksmätning - instruktion

 

Företagshälsovård


Avtalstext

  

Försäkringsmedicin 


Kvalitetskrav för medicinska bedömningsteam på vårdcentral

Utredning och behandling med multimodal rehabilitering

 

 Gastroenterologi


Bristolskalan

Celiaki, allmänläkarens roll vid utredning och behandling

IBS, checklista för remiss

IBS, riktlinjer utredning kortversion

IBS, patientråd 1177

 

Gynekologi


Gynekologisk cancer, tidiga tecken

Gynekologisk cancer tidiga tecken, lathund

HPV-vaccination

Metodbok för MHV (länk - synbart enbart för behöriga till LiV:s intranät)

Samarbetsdokument mellan allmänmedicin och kvinnosjukvården gällande öppenvård gynekologi

Urininkontinens och blåstömningsproblematik, vårdprogram

 

Hudkliniken


Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral

Anamnes och statusmall bensår

Arbetsfördelning hud-allmänmedicin

 

Infektion


Antibiotika vid vanliga infektioner, STRAMAS rekommendationer

Fotinfektioner hos patienter med diabetes mellitus

Hepatit C, länk till smittskydd

HIV-test - vårdrutin

HPV-vaccination

Klamydia, uppdrag till smittspårare

Resemedicin och vaccinationer 

Rotavirusvaccination

Urinvägsinfektion hos kvinnor över 18 år - vårdrutin

 

Internmedicin


Avdelning 8, rutiner för inskrivning


Demens - länk till www.liv.se/demens

Demens, registrering i SWEDEM

Demens, lathund för registrering i SWEDEM

Demensutredning, idéskiss Ragnar Åstrand

Demensutredning på vårdcentral

Djup ventrombos, vårdrutin akutmottagning och DVT-mottagning

D-vitamin och D-vitaminbrist. Råd kring utredning och behandling

Körkort - klinisk körkortsbedömning gällande äldre med demens

Djup ventrombos, diagnostik

FRAX, svensk version

Hemokromatos - allmänläkarens roll vid diagnos

Hypertonikontroll på vårdcentral - vårdrutin

Monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS

Osteoporos frakturkedjan


Reumatologkonsult

Tyreoidea


KardiologiBröstsmärta - åtgärder vid vårdcentral

Förmaksflimmer - utredning och behandling inom allmänmedicin

Remittentanvisning utr av hjärtsvikt

Koronarischemi - förslag till utredning och behandling

 

Kirurgi


Ljumskbråck - checklista inför remiss kirurgi

Mammografi och bröstmottagning

Postoperativa komplikationer - vårdrutin

Preoperativa bedömningar - vårdrutin

Recept på FaR för Gastric bypass - patienter

Rökande patient som remitteras för kirurgisk åtgärd

 

Kärlkirurgi


Aneurysmsjukdom

Bukaortascreening

Perifer kärlsjukdom (inklusive karotisstenos)

Venös insufficiens, ytlig

 

Kommunala överenskommelser


Riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommunerna och landstinget
- Bilaga: Arbetsordning för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

  

Körkort


Körkort, Transportstyrelsen

Trafikmedicin, Transportstyrelsen 

 

Laboratoriemedicin


Analyssortiment

 

Läkemedel


Antibiotikaförskrivning - uppföljning

Beroendeframkallande läkemedel och råd vid förskrivning.pdf

D-vitamin och D-vitaminbrist

ESLiV, effektiv och säker läkemedelshantering i Värmland

Hantering-av-lakemedelslistan.pdf

Rekvirering-och-hantering-av-intravenost-jarn

Länk till läkemedelsenhetens hemsida

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad

Opioider, överremittering av patienter med opioidbehandling

Prostatacancer - rutin för GnRH-analogbehandling som ges på vårdcentral

Terapirekommendationer från läkemedelsenheten

 

Neurorehabilitering


Epilepsi - samverkansrutin gällande patienter med epilepsi, även post stroke

Kroniskt trötthetssyndrom - "myalgisk encefalit, ME" 

Neurologijour

Rädda Hjärnan 112 - åtgärder inom primärvården i Värmland

Strokemottagning och allmänmedicin - ansvarsfördelning

Stroke, uppföljningsbesök - checklista

Tia stroke och karotisstenos, allmänmedicins uppdrag

Ortopedi


Artros, vårdprogram, länk 

Lintons checklista, miniversion

Meniskkirurgi

Ortopediska diagnoser - vårdöverenskommelser för Landstinget i Värmland

Postoperativa komplikationer efter elektiv höft- och knäplastikkirurgi

Remissrutiner för MR-undersökningar


Samverkan Klarälvskliniken - ortopedi

Samverkan med Klarälvskliniken Ortopedi

Ortopedisk undersökningsteknik på nätet:

Inledning
Rygg- och nackstatus
Skulderstatus
Armbågsstatus
Hand- och handledsstatus
Höftstatus
Knästatus
Fot- och fotledsstatus

 

Osteoporos


 

Frakturkedja sekundär frakturprevention i Värmland

 

Palliativ vård


Läkemedel i livets slutskede - rutin

 

Psykiatri


ADHD, lättläst för vårdpersonal

ADHD, lättläst för allmänheten

Ansvars- och arbetsfördelning vid vård av vuxna patienter med psykiatriska tillstånd

Begäran om handräckning

OBS Telefonnummer stationsbefäl polisen: 010 567 10 41 fax 054 186006

HAD-självskattningsskala

LVM, läkarintyg, blankett

MADRS självskattning

Psykosocial kompetens på vårdcentral - basåtagande
Självmordsstegen

Skjutvapen - riktlinjer och råd; anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

Suicidbedömning och akut omhändertagande av deprimerade patienter

Suicid, stöd till efterlevande och personal

Vårdrutin för skrivande av vårdintyg

 

Radiologi


Djup ventrombos

Drop-in-mottagningar för röntgen av skelett och lungor - remittentinformation

Röntgenfrågeställning skelettskada

Mammografi - vårdrutin

Metformin och serumkreatinin

MR-undersökningar, remissrutiner

Remittentanvisningar till röntgen, länk

Uroradiologiska utredningar - vårdrutin

OBS: kan kräva en liten ordlista:
uk=utan kontrast
mk=med konstralt
ESWL=stötvågsbehandling av konkrement

Uroradiologiska utredningar - bildspel


 

Remisshantering


Remisshantering god praxis- rutin


Remisshantering inom division allmänmedicin
 

Reumatologi


Reumatologkonsult

 

Smärta 


Terapirekommendation smärta, länk

Lintons checklista, miniversion

 

Spirometri


Spirometri i LiV - referensmaterial för vuxna

Spirometri i LiV - bilaga referensmaterial för vuxna

Spirometri, checklista punkter för kvalitetsuppföljning

 

Tandvård


Tandvårdsstöd

 

Telefonlistor


Telefonnr CSK

 

Interna kontakttel nummer till vårdcentralerna i Värmland.pdf

 

Urologi


Fimosis

Hematuri

KAD/blåsträning

LUTS, lower urinary tract symtoms, se VIDA VÅR-11393

 Nationellt vårdprogram, kortversion för allmänläkare prostatacancer - RCC

Prostatacancer - behandlingsavslut och ev utremittering från urologsektionen

Prostatacancer Rutin GnRH


PSA-prov - om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer - patientinfo

PSA-testning av symtomfria män  Senaste länken

Symtomskattning vid urininkontinens

Tidsmiktion, blankett

Urininkontinens och blåstömningsproblematik

Urinstämma

Urinvägsinfektion hos kvinna över 18 år
Uroradiologiska utredningar - vårdrutin
OBS: kan kräva en liten ordlista:
uk=utan kontrast
mk=med konstralt
ESWL=stötvågsbehandling av konkrement

Uroradiologiska utredningar - bildspel

 

Vuxenhabilitering


 

Komplettering av läkarintyg - överenskommelse mellan vuxenbabiliteringen och allmänmedicin

Våld


Våld i nära relationer

 

Ögon


Remiss för ögonbottenundersökning
- Kompletterande remiss för ögonbottenundersökning

Remiss från allmänmedicin till ögonsjukvården

Främmande kropp i ögat (allmänmedicin)

Svetsblänk

Kärlsjukdom med synfallsbortfall

Ögonsjukdomar och ögonskador, kompendium

 

Öron- näsa- hals


ASIT-behandling vid allergisk rhinokonjunktivit

Behandlingsrekommendationer för vanlig infektioner i öppenvård STRAMA

Halsont hos äldre barn och vuxna

Hud- och slemhinneförändringar, remiss till ÖNH

Otitkontroll - vårdrutin

Stöd för remisser till ÖNH-kliniken

Öronvärk barn

 

Övrigt


Ambulanstransport från vårdcentral

Effektivisering inom allmänmedicin, Månadsvis jourschema

Ersättningsrutin FAR

Messengerfunktionen i Cosmic

Stick- och skärskador

Stick- och skärskador, omhändertagande, checklista

Undersökning som initieras vid besök på jourtid

Väntelista, allmänna råd